Diretor Geral Secretariadu Estadu Formasaun Profesional no Empregu Paul Alves. (Foto: Andre Gusmão/RAVOZ).

Diretor Geral Secretariadu Estadu Formasaun Profesional no Empregu Paul Alves iha edificio diresaun nasional empregu externa Becora kinta semana ne’e ba jornalista sira hateten,

hafoin paradu kuaze tinan rua guvernu  Korea do Sul loke hikas opurtuniade ba trabalhadores Timor oan sira atu ba servisu fali iha Korea do Sul.

Iha loron sesta feira semana ne’e trabalhador 70 aranka ona atu ba servisu iha Korea do Sul. Trabalhador nain 70 ne’e nain 46 ba servisu iha area peska, nain 24 servisu iha area fábrika.

Paul esplika, prosesu  trabalhador sira nebe aranka ba servisu iha Korea do Sul ne’e  antes sai husi nasaun tenke submete ba teste   covid-19, hafoin submete dala ida teste iha covid-19 iha Korea do Sul no halo auto-kuarente semana rua iha Korea do Sul antes tama ba servisu iha kompanhia sira.

Aleinde ne’e,  trabalhadores sira tenke prepara rasik osan iha prosesu administrasaun no selu kustu tiket aviaun. (AG)