Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak (Foto: Andre Gusmão/Ravoz).

Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak iha loron Sesta 11 de junho semana kotuk ofisialmente inagura ona postu UPM foun Akrema aldeia Uro-Ana suco Biqueli posto administrativu Atauro.

Primeiru Ministru iha nia intervensaun iha serimonia inagurasaun hateten,

prezensa PNTL iha postu Akrema atu fasilita no tulun atividades komunidade bele lao diak ba futuru. Governu halo esforsu hodi legaliza auto kontaktus asesu ba malu entre komunidade rua Uaro-Ana Akrema ho komunidade illa Liran Indonesia nebe iha ligasaun emosional familiar,  kultural no intereses atividades ekonómiku iha frontera nebe besik malu lós.

Governu central nia vizaun polítika ba frontera maka  hari solusaun kooperasaun diak ekonomika diak entre komunidade vizinho nasaun rua, no bele harí paz no dezenvolvimentu entre komunidade nasaun rua iha iha frontera.

Primeiru Ministru iha nia nia diskursu ba inagursaun konstrusaun postu UPM foun nebe hetan apoia orsamentu doasaun husi guvernu Australia ne’e, husu komandante no elementus sira nebe destakadu postu Akrema atu proteze fasilidades postu nebe hari ona hodi tau matan ba situasaun populasaun, no servisu hamutuk diak ho komunidade, kooperasaun diak ho lideres komunitaria sira hodi ajuda rezolve problema iha populasaun le’et, no fasilita atividades ekonómika moris populasaun.

Reprezentante embaxaidor Australia ba Timor Leste vice embaixadora Miss Filipa iha nia intervensaun hateten,

Australia ho orguillu atu apoia instituisaun PNTL no governu Timor Leste hodi hari postu foun UPM iha Akrema.

Australia rekoinhese katak, fronteira seguru nudar importante tebes tamba razaun barak. Siguransa fronteira fundamental ba seguransa nasional Timor Leste nian iha rejiaun, no siguransa fronteira importante ba rejiliensia no dezenvolvimentu nasional Timor Leste. Protesaun rikusaion tasia laran Timor Leste mos sai prioridade, nebe polisia UPM sei fasilidade postu UPM Akrema hodi fiskaliza no kontrola movimentu pasazen ro-bero sira nebe involve iha peska ilegal. Iha kontestu atual pandemia Covid-19 ejize seguransa fronteira adekuadu.

iha loron Sesta 11 de junho semana kotuk ofisialmente inagura ona postu UPM foun Akrema aldeia Uro-Ana suco Biqueli posto administrativu Atauro.

Primeiru Ministru iha nia intervensaun iha serimonia inagurasaun hateten,

prezensa PNTL iha postu Akrema atu fasilita no tulun atividades komunidade bele lao diak ba futuru. Governu halo esforsu hodi legaliza auto kontaktus asesu ba malu entre komunidade rua Uaro-Ana Akrema ho komunidade illa Liran Indonesia nebe iha ligasaun emosional familiar,  kultural no intereses atividades ekonómiku iha frontera nebe besik malu lós.

Governu central nia vizaun polítika ba frontera maka  hari solusaun kooperasaun diak ekonomika diak entre komunidade vizinho nasaun rua, no bele harí paz no dezenvolvimentu entre komunidade nasaun rua iha iha fronteira.

Primeiru Ministru iha nia nia diskursu ba inagursaun konstrusaun postu UPM foun nebe hetan apoia orsamentu doasaun husi guvernu Australia ne’e, husu komandante no elementus sira nebe destakadu postu Akrema atu proteze fasilidades postu nebe hari ona hodi tau matan ba situasaun populasaun, no servisu hamutuk diak ho komunidade, kooperasaun diak ho lideres komunitaria sira hodi ajuda rezolve problema iha populasaun le’et, no fasilita atividades ekonómika moris populasaun.

Reprezentante embaxaidor Australia ba Timor Leste vice embaixadora Miss Filipa iha nia intervensaun hateten,

Australia ho orguillu atu apoia instituisaun PNTL no governu Timor Leste hodi hari postu foun UPM iha Akrema.

Australia rekoinhese katak, fronteira seguru nudar importante tebes tamba razaun barak. Siguransa fronteira fundamental ba seguransa nasional Timor Leste nian iha rejiaun, no siguransa fronteira importante ba rejiliensia no dezenvolvimentu nasional Timor Leste. Protesaun rikusaion tasia laran Timor Leste mos sai prioridade, nebe polisia UPM sei fasilidade postu UPM Akrema hodi fiskaliza no kontrola movimentu pasazen ro-bero sira nebe involve iha peska ilegal. Iha kontestu atual pandemia Covid-19 ejize seguransa fronteira adekuadu. (AG)