Israel mengizinkan warganya untuk tak lagi memakai masker di dalam ruangan mulai Selasa (15/6) karena lonjakan Covid-19 melandai dan program vaksinasi sukses.Ilustrasaun. (iStockphoto/limpido).

Jakarta, CNN Indonesia – Israel fo lisensa nia sidadaun hodi la uza masker tan bainhira iha fatin interior hahu Tersa (15/6) tamba Covid-19 iha nasaun neba menus ba daudaun no programa vasinasaun mos konsidera susesu.

Hanesan cita husi Reuters, labarik sira iha Israel komesa tama fali eskola sem uza masker ba dala primeira iha tinan ida ne’e.

Israel fo dunik ona lisensa ba nia sidadaun atu hasai masker bainhira halao atividade iha liur desde fulan Abril. Maibe, ida ne’e sai hanesan dala primeira sira la presija uza masker tan bainhira iha fatin interior.

Maske nune’e, Israel nafatin husu sidadaun nebe seidauk vasina, staff médiku, no passajeiru aviaun komersial hodi nafatin uza masker iha fatin interior.

Tel Aviv foti desijaun ne’e hafoin Ministeriu Saúde Israel anunsiu katak zero ou so ema mate ida deit tamba Covid-19 durante fulan ne’e.

Transmissaun Covid-19 iha Israel lolos sei iha, maibe ho numeru relative oituan deit desde Fevereiru no Marsu liu ba.

Enkuantu ne’e mos, programa vasinasaun Covid-19 kontinua fortalese. To’o fulan ida ne’e Israel fo vasina ona kuaze porsentu 55 sira nia populasaun.

iha inisiu fulan ne’e mos, Israel komesa programa vasinasaun Covid-19 ba sidadaun nebe ho idade 12-15. (MF)

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210615142505-120-654560/covid-landai-warga-israel-boleh-lepas-masker-dalam-ruangan