Melihat lambatnya laju vaksinasi di Filipina, Presiden negara itu Rodrigo Duterte akhirnya mengeluarkan ultimatum ancaman pidana bagi penolak vaksin Covid.Prezidente FIlipina Rodrigo Duterte. (UNTV via AP)

Jakarta, CNN Indonezia – Prezidente Filipina Rodrigo Durtete ameasa hodi hatama sidadaun sira nebe kontra vasinasaun Covid-19.

“ ita bo’ot sira hili vasina ou hau mak hatama imi ba komarka, “ hateten Durtete ba iha televizaun nasional, tamba numeru vasinasaun nebe tun liu iha kapital Manila, hanesan cita husi Reuters, Tersa (22/6).

Deklarasaun foun nebe fo sai husi Durtete ne’e konsidera kontra ho deklarasaun ofisial saúde tamba antes ne’e hateten, maske fo hatene hodi tuir, maibe vasinasaun Covid-19 ne’e laos obrigatoriu maibe voluntarismu deit.

Maibe, iha transmissaun televisaun Filipina horikalan, Durtete esplika fila fali nia razaun ameasa atu hatama ema sira ba komarka tamba lakohi vasina.

“ Labele komprende sala lai, iha krizi iha nasaun ne’e, “hateten Durtete. “ Hau so hirus ho ema sira nebe la prestam atensaun ba governu.

Cita husi site ofisial ba prevensaun Covid-19 iha Filipina, to’o 20 de Junhu total akumulasaun kazu expozisaun corona iha neba mak 1.369.015 (aumenta 5.803 kazu foun iha loron refere).

Husi numeru akumulativu refere, ema 23.621 mak mate, no milhaun 1,28 mak rekuperadu.

Iha loron nebe hanesan, Filipina foin fo vasinasaun ba ema milhaun 2.1. ida ne’e progresu nebe tarde liu hodi atinji tarjetu Durtete bele halo vasinasaun ba ema milhaun 70 iha tinan ida ne’e iha nasaun nebe nia populasaun milhaun 110 refere. [mf]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210622115733-106-657686/duterte-ancam-penjarakan-warga-filipina-yang-tolak-vaksin