Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin di Gedung Putih, di Washington, 28 Juni 2021.Prezidente EUA, Joe Biden hasoru malu ho Prezidente Israel Reuven Rivlin, iha Casa Branca Washington, 28 Junhu 2021.

AFP – Prezidente Estados Unidos (EUA) Joe Biden, Segunda (28/6), konvense Prezidente Israel, antes vizita Primeiru Ministru foun Israel, Naftali Bannett, katak EUA sei la fo lisensa atu Iran dezenvolve sira nia armas nuklear.

“ Iran sei nunka mais hetan armas nuklear, durante hau sei iha poder, “ dehan Biden ba Prezidente Israel Reuven Rivlin iha Casa Branca.

Hafoin konversa, Rivlin hateten ba jornalista sira katak,” nia satisfas teb-tebes” ho komentariu Biden kona ba Iran no hateten Israel ho Amerika “tenki servisu hamutuk”.

Iha nia komentariu, Biden mos rejeita kritikas kongresssu nebe kestiona nia autoridade legal nebe ordena ataka aeros kontra milisia nebe apoio Iran, nebe akuza ataka military EUA iha Suriah Iraque.

Relasaun diak entre EUA ho Isreael hasoru problema bainhira Biden troka Prezidente Donald Trump iha fulan Janeiru.

Porta-Voz Casa Branca, Jen Psaki hateten, enkontru Biden-Rivlin sei destacar forsa relasaun ba interese komum iha seguransa no estabilidade. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/biden-menjamu-presiden-israel/5946404.html