Katuas sira sei hamosu mehi. – Joel 2:28

Campiaun mundial boxista, George Foreman bo’ot iha familia kristaun, no to’o ikus fila fali ba nia abut. Maibe molok ida ne’e nia koko iha mundu neba, uza droga no violensia. Rekonhese laos deit forsa fiziku, maibe mos nia potensia. Nia kolega ida sugere atu nia tama iha GYM hodi bele treinu nia agressividade ho maneira nebe konstrutivu liu. Ida ne’e halo nia sai boxista campiaun mundial, no halo nia manan osan barak. Maibe kareira boxista campiaun mundial ne’e la dura, no to’o ikus nia idade aumenta, nia isin mos aumenta bo’ot. No to’o loron  ida nebe nia tama iha eventu ida nebe ema so selu nia ho osan oituan deit. Nia presija teb-tebes atu hatun nia isin no hakarak fila fali hanesan uluk.

Entaun nia kolega ida nebe fo konhese nia ba oinsa dieta ho saudavel, no han hahan nebe saudavel. I sira koko hahan nebe tunu deit sem uza mina no sira fa’an hahan sira ne’e.

Finalmente hahan saudavel nebe sira faan ne’e konsege ema hola atus ida liu. Hanoin to’ok ida ne’e, George Foreman konsege rezulta osan barak ho sira nia hahan nebe sira tunu deit ne’e. Biblia hateten katak Espiritu Santu fo poder ba sira, katuas sira mos bele realiza mehi.

Ne’e dunik tinan hira deit mak o iha agora, seidauk tarde ba o. hakneak agora no orasaun deit, dehan ba Maromak, Nai buat hotu nebe hau iha, hau fo hotu ba Ita bo’ot. Uza hau konforme Ita bo’ot nia hakarak.

Hahan ba klamar: Jer 49–50, Lucas 5: 27–39, Sal 122, Pro 15: 10–14