Deskansa iha Maromak, no hein Nia ho pasiensia.’ Salmo 37:7

Bainhira ita hein iha doutor nia fatin, iha buat balun nebe ita labele halo, hanesan koko atu halo tratamentu ba pasiente sira, ou husu atu sira halo tratamentu ba ita. Ou ita husu resepsionista atu fo ba ita estetoscópio ou sasan koko tensaun nian. No ladun diak se bainhira ita husu ba ema nebe tur iha ita nia sorin, o uza reseita saida? Karik hau bele dehan fatin hein ninian, tamba tuir lolos ita so iha neba para hein dunik. Maibe dalaruma ita bele dehan, ah ami lagosta hein, ami la gosta antrian, ami hakarak mak lalais!

Ami lagosta hein buat ida, inklui Maromak. No buat ida ne’e mak ita falha hodi komprende: lolos mak bainhira ita hein, Maromak halo hela servisu.

Jesus hateten, ‘Hau nia Aman sempre servisu. ‘ (João 5:17) sinal fatin hein Maromak nian dehan ‘ hakmatek ba no hatene ba katak hau mak Maromak. ‘ (Salmo 46:10)

Ita bele hakmatek deit tamba Nia ativu, no ita bele deskansa, tamba Nia servisu. Hein, tuir Bibilia la signifika hein atu sai pior, ou preokupa, laran susar no ezizi atu kontrola rasik. Hein mos la signifika ita labele halo atividades ruma. Hein hanesan esforsu ida hodi ita nafatin fokus ba Maromak liu husi orasaun no fé.

Hein katak, ita deskansa iha Maromak, no hein pasiensia iha Maromak. Lalikan preokupa.’

Maromak mak doutor bo’ot. Ita iha Nia fatin hein. Nia hatene saida mak sala ho ita diak liu fali ita nia an, no Nia iha reseita hodi hadia. Fiar deit ba Nia, no hein deit.

Hahan ba klamar: Jer 51–52, Lucas 6: 1-16, Sal 137, Pr 15: 15–17