‘Hein Nai lai, sai forte ba, no husik ita nia fuan laran sai brani , hein lai, hau dehan , ba Nai. -‘Salmo 27:14

Maromak fo nia povu ordem nebe interesante: ‘dala tolu iha tinan ida, mane israel hotu tenki mai iha Hau, Nai Maromak nia oin, nebe Israel nia Maromak. Tamba Hau sei duni sai nasaun sira seluk husi imi nia oin, no Hau sei halo imi nia rai sai luan tan. No laiha ema ida nebe brani atu hadau imi nia rai, bainhira imi mai iha Nai nia futar oin. ‘ (Exodu 34:23-24)

Imajina tok! Dala tolu iha tinan ida, sira tenki para hodi servisu no gasta tempu hamutuk ho Maromak hodi adora Nia, buka Nia orientasaun, no simu orientasaun ba futuru. Bele ka lae ita imajina saida mak sei akontese se karik ita halo ida ne’e? atensaun ba liafuan ne’e “ Hau sei halo luan tan o nia rai . Laos lakon, mais o manan – o sei hetan ida ne’e, no o la fila kotuk – mais o avansa liu tan.

Atensaun mos ba liafuan: ‘Hau sei duni sai nasaun sira seluk husi imi nia oin. No o so hakmatek hodi adora Maromak I hein deit Nia. Nia sei luta ba o. no diferensa entre o ho Maromak mak o sei lakon, mas Nia nunka lakon iha funu.

Atensaun mos liafuan: ‘laiha ida mak sei hadau o nia rai.’ O la presija preokupa kona ba kompetisaun nebe sei liu uluk o. Maromak uza peregrinasaun dala tolu iha tinan ida hodi hanorin nia povu kona prinsipiu ida ne’e: Se o hein Hau iha adorasaun, Hau sei servisu ba o.’

ia liafuan hateten, ‘Sira nebe hein iha Nai, Maromak sei hafoun sira nia forsa; sira sei sae ho liras hanesan makikit nian; sira sei halai no la sai kolen, sira sei lao no la sai fraku. ‘(Isaias 40:31)

Entaun opsaun ba ita mak ida ne’e: kontinua estress, ou buka forsa no estratejia nebe ita presija husi Maromak ho gasta tempu hamutuk ho Nia.

Hahan ba klamar: Joel 1–3, Lucas 6: 17–26, Sal 79, Pr 15: 18–21