‘Rona nia bolu nune’e, ema hirus nia hodi bandu dehan, “He Nonook, maibe nia bolu ho lian makaas liu tan.” Marcos 10:48

Koko imajina to’ok sei ita sai delek desde ita moris, no depois loron ida ita simu milagre kona ba hare. No oin primeiru nebe ita hare mak Jesus nia oin! Ida ne’e mak akontese ba Bartimeu. Jesus liu hela fatin nebe nia tur ba no husu esmola lor-loron. Ita rekonhese katak ida ne’e oportunidade dala ida nebe ita hetan iha ita nia moris, nia hakilar makaas husu tulun ho forsa tomak.

Kadavez orasaun nebe sai ho liafuan furak deit la rezolve ita nia problema. Situasaun dezesperadu sei halo ita mos dalaruma dezisti. Dalaruma ita tenki haklalak ba Maromak ho ita nia klamar tomak! Jesus mos para bainhira Bartimeu hakilar ‘(Marcos 10:49). O nia tanis bolu Maromak nia atensaun.

David hateten, ‘Oh Nai, Hau nia Maromak, hau hakilar husu ajuda ba O, no O kura ona hau.’ (Salmo 30:2) keta duvidas, fiar aan. Tamba ne’e mai ita brani to’o iha Maromak nia tronu grasa ninian, hodi ita bele hetan mizerikordia no hetan nia grasa hodi ita simu Nia tulun bainhira ita presija. ‘(Ebreu 4:16).

Biblia hateten, , ‘Bartimeu soe nia manta, hamrik kedas, I ba hasoru Nai Jesus. ‘(Marcos 10:50). Nia halo ida ne’e tamba iha razaun rua: Primeiru,  hena nebe naruk bele halo nia monu. Segundu, nia hatais indetifika nia hanesan ema mendigo (pengemis) ida. Hodi to’o iha Jesus, ita tenki husik hela buat hotu nebe atrapalha ka impede ita. Sentimentu moe no falha iha ita nia passadu, ita nia frakeza sira, liafuan negativu nebe ema koalia ba ita, no buat sira seluk tan. Bainhira Jesus restaura/hadia o nia moris, o la presija tan uza hena nebe tuan.

Hanesan Bartimeu nia bainhira nia matan diak fila fali, nia desidi atu tuir Jesus ‘(Marcos 10:52) no o mos tenki halo ida ne’e.[mf]

Hahan ba klamar: Atos 1: 1-3: 10, Lucas 6: 27-36, Sal 109: 1-15, Pr 15: 22