‘Bainhira nia koalia bosok, nia koalia tuir ninian aan rasik. Tamba nia mak bosok ten, no nia mak aman ba bosokten. (João 8:44)

Nain Jesus koalia konaba diabu, ‘Bainhira nia bosok, nia sei koalia ho lian rasik.’ Nia iha maneira tolu hodi bosok ita:

  1. Duvidas. Diabu nia estratezia mak atu halo o nia fuan kraik (laiha korajen), no halo o sei foti liman hodi dehan, ‘valor saida? Laiha mudansa ida!’ bain hira o koalia hanesan nee, signifika o desiste ba buat nebee o bele. Labele halo ida nee! Biblia hateten; ‘o monu ba lasu husi o nia ibun rasik.’ (Proverbiu 6:2) Buat nebee o fo sai maka sei kria o nia prespektiva no cria ambiente iha fatin nebee o hela ba. Nunka mais koalia buat ida nebee sei halo diabu hanoin katak nia manan dadaun.
  2. Surpreza. Se karik o lakoi hein ataka husi diabu, o sei hakfodak no hanoin, ‘karik hau sei la halo mudansa ida. Nusa mak hau sei nafatin luta ho funu ida nebee kleur ona hanesan hela deit?’ Tamba saida? Tamba diabu sei la desiste sem luta, no ninia atakasaun nee hodi hatudu katak nia seidauk manan o.
  3. Sentimentu. Diabu sei nafatin koko hodi halo o iha serteja katak o la merese atu simu perdaun. Diabu sei fo hatene katak o sente la iha perdaun, tan nee o nunka mais simu perdaun. Maibe, hanoin didiak, diabu nee bosok teen. Iha nee mak sei hetan manan. Nafatin firme. Servisu hotu kumpri ona iha o nia aan. Nai Maromak Nia Liafuan hateten nunee; agora, o mos presija fo sai. Tempu sei too hodi haforsa no hametin o nia pozisaun. Diabu sei fo hanoin ba o koanaba buat hotu nebee Maromak hasai husi o, no atu hasoru ida nee o sei hetan emosaun ida nebee iha nanis ona bainhira o liu. Diabu nia estrategia mak halo o senti katak laiha mudansa ida. Labele fo tilun ba nia!

Nai Jesus dehan, ‘Se banhira o kaer metin Hau nia hanorin, o sei hare lia-loos, no Lia-loos nee sei salva o.’ (João 8:31-32) (HG)

Hahan ba klamar: Atus 10-11, Lukas 7:24-35, Salmu 118:19-29, Proverbiu 15:33

PEDIDU

Suporta Programa The Word For Today / Liafuan ba Loron ohin para bele kontinua ba tinan oin. Suporta liu husi Oferta ba Radio Voz liu husi Konta Banku Mandiri : 601-00-0035354-3 ho nia IBAN: TL38 0050 6010 0003 5354 368 Swift kode : BMRIIDJA. Bele mos oferese oferta diretamente ba studio Radio Voz / bele kontaktu +670 76644000. Imi nia suporta bele haluan tan Maromak Nia obra.