‘Ema nia planu iha nia fuan laran hanesan bee klean, maibe ema ida komprende buat ne’e sei kuru sai buat ne’e. – Proverbiu 20:5

Ema sira nebe konhese  Simão hatene katak nia impulsivu no sempre hatama ain ba nia ibun. Maibe Jesus hare buat seluk husi Simão; tamba ne’e mak Nia fo naran Pedro, nebe signifika nia mak fatuk nia alicerse. Konsege imajina ga lae discipulus sira seluk nia oin, bainhira Jesus dehan, “ O mak Pedro iha fatuk ne’e nia leten, Hau sei hari’I hau ni kristaun , no inferno nia odamatan sei la domina nia. (Mateus 16:18). Maibe Pedro sai pilar fundamental no lideransa nebe hetan respeita husi igreja primitiva. No buat sira ne’e tamba kapasidade no vontade Kristu hodi hare buat n ebe mak iha ita nia laran. No dalaruma ita presija ema nebe komprende atu konhese ita. Dalaruma ita so hare deit husi liur ema ne’e arogante, hirus dor, tamba mos ita hare buat nebe mosu iha oin.

Maibe bainhira ita iha vizaun espiritual , ita konsege komprende buat sira ne’e hotu. Esperansa no tauk liu husi ema sira nia komportamentu ne’e. ita la presija tan kritika ita nia an rasik, ita so presija:

(1) Inan-aman nebe orasaun ba nia oan sira, nebe bele hare falhansu sira hotu, no hatudu sira nia uniku mos.

(2) Parseiru nebe buka tezouru iha nia parseiru rasik.

(3) Lider negosio nebe halo sira nia responsabilidade ho sira nia talentu.

(4) Ema fiar nebe bele perdoa ema nebe seidauk iha maturidade.

(5) Manandor ba klamar nebe hare ema nebe lakon liu husi Jesus nia matan, no rekonhese saida mak Maromak halo liu husi Nia poder transformasaun. [mf]

PEDIDU

Suporta Programa The Word For Today / Liafuan ba Loron ohin para bele kontinua ba tinan oin. Suporta liu husi Oferta ba Radio Voz liu husi Konta Banku Mandiri : 601-00-0035354-3 ho nia IBAN: TL38 0050 6010 0003 5354 368 Swift kode : BMRIIDJA. Bele mos oferese oferta diretamente ba studio Radio Voz / bele kontaktu +670 76644000. Imi nia suporta bele haluan tan Maromak Nia obra.