‘Haksolok ba, ema nebe hetan terus tamba lialos. ‘- Mateus 5:10a.

Jesus dehan: ‘Maromak sei fo bensaun ba o, bainhira ema goza o no presege o, no koalia bosok kona ba o no hateten buat aat barak kona ba o, tamba deit o tuir Hau. Haksolok ba!… Tamba o nia premiu bo’ot iha lalehan.’ (Mateus 5: 11-12) se karik o fraku, sei fasil atu ema ataka o. o nia fiar nebe metin, laos popularidade, ida ne’e mak segredu ba sucessu tempu naruk nian. Paulo hasoru terus barak, nia maluk sira nebe husik nia, simu carta aat husi Korintus, decepção (kekecewaan) ba ema Gálatas sira, hetan terus iha Filipe, ema goza iha Athena, no ezukusaun iha Roma.

Nia hakerek, ‘Kuidadu ba! Hamrik metin iha fiar! Hatudu an nudar mane? No forsa nafatin! ‘(1 kor 16: 13) Mai ita atensaun ba versikulu sira ne’e:

  • Kuidadu ba. Diabu sai hodi kaer ita. Saida mak nia duni? O nia valor ba Reinu Maromak nian. O nia moris hanesan funi ida nebe bele rezulta to’os Maromak nia iha mundu ida ne’e, entaun kuidadu o nia an.
  • Hamrik metin iha fiar. O labele hamrik iha o nia kondisaun nia leten ou iha ema seluk nia opinaun, tamba buat ida ne’e sei muda bebeik. O so bele hamrik iha Maromak nia liafuan.
  • Hatudu an nudar mane. O nia imaturidade (la dewasa) sei hakanek o bainhira ataka mai. Biblia hateten, ‘ Ita keta tau tan baze ba hanoin hikas husi hahalok sira nebe halo ita sai saugati, no baze fiar ba Maromak. (Ebreu 6:1b) sei o nafatin halo sala nebe hanesan iha tinan 25 tuir mai, entaun o ladun aprende.
  • Forsa nafatin. O nia frakeza hanesan konvite ida ba inimigu. Sempre hasoru saida deit, tamba deziste laos opsaum. Maromak fo hatene ba Ninian povu katak Rai Prometida ne’e sira nian, maibe sira tenki luta ba ida ne’e. no so sira nebe hakarak luta deit mak bele tama iha rai ne’e. No ida ne’e mos vale ba ita. [mf]

 

Hahan ba klamar: Atos 16–17, Lucas 8: 16–25, Sal 140, Pr 16: 3

 

PEDIDU

Suporta Programa The Word For Today / Liafuan ba Loron ohin para bele kontinua ba tinan oin. Suporta liu husi Oferta ba Radio Voz liu husi Konta Banku Mandiri : 601-00-0035354-3 ho nia IBAN: TL38 0050 6010 0003 5354 368 Swift kode : BMRIIDJA. Bele mos oferese oferta diretamente ba studio Radio Voz / bele kontaktu +670 76644000. Imi nia suporta bele haluan tan Maromak Nia obra.