‘Imi halo tuir nafatin, laran-maus no pasiensia. Hatudu ba imi nia domin liu husi dalan ajuda malu.’ (Efesus 4:2)

Loron ida, Leaun hasoru tigre iha ai-laran. Nia hamaun Tigre nia ikun hodi husu, ‘Se mak liu rai ba ai-laran?’ Tigre hatan ho maus, ‘O duni, hai Leaun poderozu.’ Liu tiha, Leaun hamaus Lekirauk, no husu, ‘Tuir o nia hanoin se los mak Liurai? Iha ai-laran?” Lekirauk ho haraikan hatan, ‘O duni, hai Leaun nebee forsa.’ Liu tiha, Leaun hasoru ho Elefante no husu, ‘Se loos mak Liurai ba ai-laran ida nee? Elefante ida nee foti Leaun ho nia inus no dulas nia I depois soe ba ai nia leten no halo Leaun ida nee raan no tohar. Leaun hamriik ho neneik depois nia lambe ninia kanek, depois nia dehan ba Elefante, ‘Tamba deit o lahatene ninia resposta, laiha razaun ba o hodi sai grosu hanesan nee.’

Lisaun husi istoria ida nee mak: Kuanto mais o iha autoridade nebee boot, o nia hahalok ba ema seluk mos aumenta diak liu tan. Iha libru Santu hanaran Nain Jesus nudaar Leaun no Bibi malae; Nia mak Leaun husi suku Juda, No Maromak nia Bibi Oan. Ho ida nee, Nia hartudu mai ita konaba esensia husi forsa no Ninia ukun nebee lolos. Kona ba asaun defende lialos, o tenke halo lian hanesan Leaun, no bainhira urusan hoe ma seluk, o tenke sai maus hanesan Maromak nia Bibi Oan.

Apostolu Paulu esplika ho klaru teb-tebes konaba eskritura ida nee: ‘Ho fuan haraikan tomak no laran maus,  no nakonu ho Pasiensia, no ajuda malu ho domin.’ Dala ida tan Nia haekerek; ‘Imi pasiensia ba ema ida hasoru ema seluk, no peraun ba ema id aba ema seluk se ema ida lebele tau odio hasoru ema seluk hanesan Nai fo perdaun ona ba imi, imi mos halo nunee.’ (Kolose 3:13) (HG)

Hahan ba klamar: Atus 18-19, Lukas 8:26-39, Salmu 146, Proverbiu 16:4-5

PEDIDU

Suporta Programa The Word For Today / Liafuan ba Loron ohin para bele kontinua ba tinan oin. Suporta liu husi Oferta ba Radio Voz liu husi Konta Banku Mandiri : 601-00-0035354-3 ho nia IBAN: TL38 0050 6010 0003 5354 368 Swift kode : BMRIIDJA. Bele mos oferese oferta diretamente ba studio Radio Voz / bele kontaktu +670 76644000. Imi nia suporta bele haluan tan Maromak Nia obra.