Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS menyatakan 83 persen kasus corona di Negeri Paman Sam belakangan ini dipicu varian delta.Ilustrasi. (iStockphoto/wildpixel).

Jakarta, CNN Indonezia – Centro  Controle Prevensaun  Moras iha Estados Unidos (EUA) dehan katak variante Delta desenfreada (merajalela  hela iha nasaun Tio Sam. Pelo menus ida ne’e deskobre husi rezultadu teste nebe sira halo.

Diretor Centro Controlu Prevensaun Moras iha EUA, Dr. Rochelle Walensky hateten husi rezultadu restreamentu amostra ne’e, deskobre porsentu 83 kazu Corona nebe akontese iha EUA iha tempo hirak liu ba, no ida ne’e bele provoka Varinte Delta.

“Ida ne’e aumenta nebe dramtiku, sae husi porsentu 50 kompara ho semana tolu fulan Julhu liu ba, “hateten Walensky hanesan cita husi CNN.com, Kuarta (21/7).

Aleinde ne’e mos, eis-konselheiru senior Ekipa Resposta Covid Joe Biden, Andi Slavitt hateten corona variante Delta nia daet lalais liu kompara ho corona modelu seluk nebe iha ona. Taxa transmissaun ne’e dala rua lalais liu kompara ho variante seluk.

“Ita tenki hanoin variante Delta hanesan versaun 2020 Covid-19 ho esteróides, “nia hateten.

Nia hateten tan agora daudaun kilat nebe diak liu atu bele uza hodi hapara transmisaun variante refere mak ‘vasina.

Infelizmente, kilat ne’e agora daudaun paradu iha EUA. Metade husi populasaun iha EUA mak vasina kompletu ona. [mf]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210721030238-134-670047/83-persen-kasus-corona-di-as-dipicu-varian-delta