Banjir menggenangi jalanan di kota Zhengzhou, Henan, China Selasa (20/7). Inundasaun iha sidade  Zhengzhou, Henan, China Tersa (20/7).

 

Ema 25 mate iha distritu Henan China, hafoin inundasaun bo’ot nebe hamosu husi udan bo’ot nebe akontese lor-loron. Meteorologista sira halo estimasaun katak udan sei kontinua tun durante loron tolu iha distritu neba

Udan halo be’e nakonu iha sidade tomak, distrito, Zhengzhou, halo motorista sira nia motor mout. Sira esforsu atu sai husi inundasaun nebe naruk to’o iha kanotak nebe hamout no lori kareta barak.

Motorista ida tau video ida iha média social, nebe hatudu nia hein daudaun ajuda, atu hasai nia husi inundasaun taho nebe sae to’o iha kanotak. Passajeiru ida mos tau iha Weibo katak “bee iha kareta laran sae tiha ona ba hirus matan.”

Ema 12 mate no liu ema 500 mak konsege salva. No parte autoridade evakua ona populasaun 100.000 ba zona seguru.

Distritu Henan, ho populasaun kuaze milhaun 94, hasoru udan bo’ot durante semana ida. Meteorologista sira hateten Zhengzhou simu udan iha tinan ida nia laran, iha deit loron tolu. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/banjir-besar-di-china-sedikitnya-25-tewas/5974344.html