‘Hakaas aan ba I halo orasaun para imi labele monu ba tentasaun. Imi nia laran pronto atu halo buat diak maibe imi nia isin fraku.’ (Mateus 26:41)

Tamba saida mak Jesus dehan ba Ninia disiplu sira, ‘Matan moris ba no halo orasaun para imi labele monu ba tentasaun. Imi nia espirito forti duni maibe imi nia isin fraku’? Tamba Nai Jesus hatene katak se espirito santu nebee makaas la hela iha ita, ita sei la tahan ho tentasaun nebee sei mai. Jesus la duvida ba Ninia disiplu sira nia domin ba Nia no sira nia vontade hodi servi ba Nia, maibe Nia hatene katak sira la konsege hasoru tentasaun ho sira nia forsa rasik. No o mos sei la bele, bainhira hasoru isin nia hakarak ho forsa isin nian, no too ikus o hasoru o nia isin rasik-depois o sei lakon iha tempu hotu.

Atensaun didiak ba liafuan sira nee atu nunee o labele monu ba tentasaun. “O nunka mais sei sees husi tentasaun, maibe o la presija tama ou monu ba tentasaun ida nee. Tebes duni, katak o nia espirito nebee moris foun fila fali bele tama iha nia no sala la ioha poder hodi dada nia. Maibe o nia ‘isin’ nebee la hetan moris foun sei hasoru nafatin tentasaun pekadu nian. Bain hira o sai kristaun, sei aumenta mos frekuensi, variedade, no intensidade tentasaun nebee o sei haosru. Tamba saida? Tamba satanas, ‘tentador’ la fasil hodi husik o. Nia sei buka hodi tenta o nafatin ba nafatin, ho maneira oi-oin. Biblia koalia konaba, ‘Tentasaun barak.’ (1Pedro 4:6) Liafuan ‘modelu’ siknifika, tentasaun nebee barak no oi-oin.

Nia resposta saida? ‘Grasa nebee abundansia!’ (1Pedro 4:10) iha momento nebee tentasaun makaas, no molok iha tempu hodi “monu” buka Maromak nia grasa. Oinsa o bele halo ida nee? Nain Jesus hatete, ‘Matan moris ba no orasaun nafatin, tamba selae ytentasaun mak sei manaan imi. ‘Bibi oan ida la iha forsa no matenek atu hasoru Asu-Fuik. Maibe sira iha estrategia! Sira so hatene hakbesik aan ba Bibi atan, no Bibi atan mak sei luta hasoru Asu-Fuik. [HG]

Hahan ba Klamar: 1Samuel 5:1-6:16, Deoteronomio 11:15-19