Mericio Akara, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial

Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial Mericio Akara iha sentru formasaun Bairo Formoza Segunda semana ne’e halao vizita kortezia ba sentru formasaun Portugues Bairo Formoza hodi hare hosi besik kondisaun  real instalasaun sentru formasaun ne’e hodi halao formasaun hasai kualidade  jornalista Timor oan sira. Tuir observasaun Sekreatriu Estadu katak, sentru formasaun Português Bairo Formoza nebe aplika materia formasaun lingua Português, tékniku jornalizmu, jestaun krize, protokolu no relasaun públiku ne’e prontu ona no merese duni atu implementa nia projetu formasaun. Sekretariu Estadu haktuir, importante ba jornalista Timor oan sira atu tenke domina lian Portugues no  domina tékniku jornalizmu hodi aprezenta perkursu jornalizmu kualidade ba sosiedade nasaun. [ag]