‘Ema honestu nia laran inosente sei hatudu dalan ba nia aan rasik, maibe sala nain nia laran makerek sei estraga ema ne’e nia an. ‘Proverbiu 11:3′.

Depois de lidera suku Israel durante decade balun, profeta Samuel la hetan festa pensaun nian no hetan relojio osan mean. Nia hetan buat nebe diak liu! nia hetan gava ida hanesan ne’e: ‘Ita boot la foti ami nia riku-soin. Ita boot la hanehan ami.’ (1 Samuel 12:4) Nia lidera ema sira ne’e, hanorin sira, no fo bensaun ba sira, maibe nunka mais nia foti vantajem husi sira.

Furak loos! Mais ita hare ba tempu agora especialmente iha mundu negosio no politika, CS Lewis hateten, Edukasaun sem valores, mesmu útil (berguna), mais realidade halo ema sai hanesan diabu mene matenek liu. ‘ Entaun molok o define objetivu, determina mos o nia valores. Valor sira ne’e hanesan lutu ida nebe fo protesaun ba o, sira evita o hodi o la lao sees husi dalan nebe loos. Sira determina to’o iha nebe o sei kontinua problema nebe kestiona hela. Hatene saida mak importante no saida mak ita valoriza dunik, ida ne’e savi ida hodi halao moris nebe iha signifikadu no propózitu. Maioria husi ita, problema laos iha valores, problema mak oinsa halao.

Ita hotu valoriza honestidade, integridade no perdaun, maibe bainhira ita pressionadus, seraque ita halao tebes dunik, liliu se ida ne’e estraga ita? Duni moris nebe iha valor dunik. Maibe saida mak ita hetan hodi troka mak ita nia kapasidade hodi foti ita nia ulun aas iha rai loron, no toba kalan hakmatek. No ida ne’e importansia hanesan, no possiblidade atu halo ita rilex no sai aan rasik. Todan mentalidade husi ita hare tuir ema nian, bosok no naok ida ne’e estraga enerjia. Koko hanoin bosok nebe ita koalia iha semana kotuk, no bosok ida ne’e to’o agora ita kontinua nafatin no halo ita sai kolen. Mas bainhira ita halao moris nebe o integridade, o la presija preokupa kona ba buat sira ne’e.

Hahan ba klamar: Deut 3-4, Lucas 9: 46-56, Sal 46, Pr 16: 20-22