‘Jonatan nia laran monu kedas ba Davi, Jonatan hadomi tebes Davi hanesan nia hadomi nia aan rasik.’ (1Samuel 18:1)

Moras teb-tebes bainhira o deskobre katak laos ema hotu-hotu iha interese nebee diak iha sira nia hanoin. Tan nee, o presija aprende hodi sai matenek, no hatene iha nevel nebee mak o bele halo interaksaun hoe ma seluk. Normalmente, so iha ema balun deit mak bele pertense iha o nia cirkulo nia laran. Tamba ida nee mak, o tenke iha matenek hodi hili ema nebee deit mak o permite tama iha sirkulo nia laran.

Ita bele hare iha ilustrasaun konaba Davi no Jonatan nia moris. Davi la konekta ho Liurai Saul, Davi nia belun diak Jonatan nia apa rasik. Jonatan rai Davi nia segredu no kuidadu Davi ho nia moris rasik, mezmu nia tenke konfronta hasoru nia familia rasik hodi la obedese. Jonatan la koko hodi foti nia aan rasik, nia la koko hodi aumenta ninia auto importansia, ou kontrola ninia mudansa rasik bainhira nia halo relasaun daik ho David. Ho termos simples, sira iha ‘neon ida’  sira nia klamar konekta malu.

Konfidente ida nia forsa mak iha ninia silensio (nonok). Karik iha ema ruma nebee koalia barak, automatikamente nia deskualifikada ninia aan rasik. Ita presija deskansa iha relasaun ida nee nia seguransa, hodi fo espresaun, rai informasaun, no halibur hanorin ida nebee ho matenek. Se karik laos nunee, ita sei simu konsekuensia tamba ema nebee kompriende sala konaba ita nia aan.

Ema nebee konfidente, nia sei kuidadu ita nia segredu, sira sei la buka informasaun nebee nabilan hodi buka vantagen ba sira nia aan rasik. Sira preukupa duni ho ita, no sei la soe ita nia falha pasadu nian iha ita nia oin. Sira sei rejeita liafuan sira hanesan, ‘hau dehan tia ona.’ Ema sira hanesan nee sei metin iha ita nia moris too tempo nebee naruk, no o tenke konhese no fo valor ba sira. [HG]

Hahan ba Klamar: Deoteronomia 14-17, Lukas 10:25-37, Salmu 78:32-39, Proverbio 16:31