Rui Gomes Ministru Finansas. (Foto: fontes google).

Ministru Finansas Rui Gomes, iha rezidensia Primeiru Ministru Segunda semana ne’e ba jornalista sira hateten,

relasiona ho dekretu lei subsidiu remoneratoriu ba linha frente nebe Prezidenti da Republika veta tiha ona, maka oras ne’e jursita sira halo hela diskusaun  hodi hadia dekretu lei sobre subsidiu remoneratoriu ba linha frente hodi aprezenta ba Konselhu Ministru aprova hodi lori hikas fali ba Prezidenti da Republika hodi promulga hodi bele aplika pagamentu ba linha frente sira. Ministru Finansas garante direitu subsídiu ba linha frente sira nebe infrenta situasaun nebe aríska sira nia saude sei la lakon.

Hatan kona ba ezekusaun orsamentu fundu Covid-19 Ministru Rui Gomes konfirma ezekusaun fundu Covid-19 atinji ona aserka de 30%  nebe ezekuta ba medidas sira nebe Parlamentu nasional aprova. Ministru promete sei relata sai ba públiku total atinjimentu ezekusaun orsamentu fundu Covid-19 nian.

Enkuantu kona fali ba atinjimentu ezekusaun orsamentu jeral Estadu tinan 2021 nian ministru konfirma, ezekusaun orsamentu tinan 2021 nian konsege ona liu 30%.

Maibe Ministru fo hanoin ba públiku atu kumpriende lolós  karaterístika orsamentu estadu tinan 2021 nia karaterístika bazeia ba programa nebe implementa kompara  ho orsamentu Estadu tinan sira seluk nian katak, importante laos nia montante ezekusaun maibe efeitus husi ezekusaun husi orsamentu Estadu tinan 2021 nian ba programa sira iha kraik. [ag]