‘O sei hetan perseveransa no pasiensia hotu nebee o presiza.’ (Kolose 1:11)

Kuantu mais ita nia idade aumenta, ita nia esperiensia moris nian mos barak liu tan. No ita komesa hanoin konaba buat sira nebee importante liu nebee ita presiza halo. Iha tempu nebee ita hasoru provasaun no problema, ita presija sai tasak iha matenek no buras iha pasiensia. As vezes ita nia problema sei la muda, maibe ita nia prespektiva tenke muda.

Em vez de ita preokupa, ita mos bele sai hanesan Jose no hare fila fali esperiensia nebee ita hanoin katak ita sei nunka hasoru, ita bele dehan ba ita nia inimigu, ‘o bele planu aat hasoru hau, maibe Maromak muda o nia planu ida nee sai ba bensaun.’ (Jenesis 50:20) Dalaruma ita reklama ba moruk nebee ita hasoru, no ida nee halo aumenta sai problema pior liutan I naok ita nia haksolok, ita bele hateke ba Maromak Nia liman poderoso no dehan; ‘Nai, O nia grasa naton mai hau.’ (2 Korintius 12:9)

Liafuan ba o loron ohin nian mak; Maromak hakarak o sai pasiensia liutan! Pasiensia mak fuan sia husi Espiritu Santu nia fuan nebee mensiona iha livru Galatia 5. Maibe nia mos fuan ida nebee buras neneik liu no moris buras teb-tebes iha rai problema no provasaun nia laran. Barak husi ita mak hanesan feto ida nebee halo orasaun dadaun, ‘Nai, fo mai hau pasiensia, no hau hakarak ida nee agora kedas.’

Tiagu hakerek, ‘Tamba imi hatene katak, se imi aguenta iha terus no tentasaun nia laran, I laran metin nafatin ba Maromak, maka imi sei kontinua metin liutan. Imi tenke kontinua metin nafatin too imi sai ema nebee diak, la iha frakeza ida, I pronto atu hasoru saida deit.’ (Tiagu 1:3-4)

Bainhira o hanoin konaba buat hirak nee, pasiensia sei iha bainhira o tau o nia konfiansa iha Maromak ho buat sira hanesan ‘Oinsa’ no ‘Tamba saida’ no ‘Bainhira’. Bainhira o hare fila fali konaba buat hirak nebee o hakarak teb-tebes, o sei rekonhese katak Maromak impede o iha problema ida nebee boot. Laiha Pasiensia ida nee hanesan karakteristika ida nebee domina iha labarik sira nia aan; ida nee hanesan hahalok nebee hatudu la tasak iha parte Espiritual. Tan nee, Pasiensia ba! [HG]

Hahan ba Klamar: Deuteronomia 25-27, Lukas 11: 14-28, Salmu 78:65-72, Proverbiu 17:1-2