‘Se imi hirus, keta husik ne’e lori imi ba sala, I labele rai hirus to’o loron matan monu, atu nune’e imi la foo oportunidade ba diabu.’ Éfezu 4:26-27.

Maromak forma ita hanesan ne’e, hodi iha tempu nebe difisil liu ita bele halai ba Maromak deit hodi husu Nai nia tulun. Fatin principal iha ita nia kakutak mak prosesa emosaun negativu nebe makas.

Dalaruma ita hasoru ema nebe komplikadu tebes iha ita nia moris, hanesan ita nia parseiru, kolega servisu fatin, ita nia apa, ou maun alin uma laran rasik nebe la konsege komprende ita no difisil teb-tebes atu ita bele iha relasaun diak ho ema sira ne’e.

La sala bainhira ita hirus, maibe ita tenki kontrola hirus ida ne’e, no ita tenki hatene razaun ita hirus tamba sa, keta husik ita nia hirus mak kontrola ita.

Apostulu Paulo hakerek, iha o nia hirus ne’e, keta lori o to’o ba halo sala… no keta fo fatin ba diabu. “(Efezu 4:26-27)

O bele kontrola o nia hirus atu la hamonu o ba sala, mak o tenki ba iha Maromak husu nia tulun, no Maromak sei fo nia Espiritu Santu atu ajuda o.

Bainhira o nia emosaun nebe mosu makas hamosu vontade ida atu istori malu, baku malu, maibe Espiritu Santu sei ajuda o atu halo malirin o nia hanoin no fuan.

Kontrola aan no halo orasaun!

Hahan ba klamar: Dt 30: 1-32: 28, Lucas 11: 45-54, Sal 119: 9-16, Pr 17: 4-6