‘Se ema ruma basa imi nia hasan sorin loos, fo tan hasan sorin karuk ba nia. ‘Mateus 5:39b

Jesus hateten, ‘Se ema rum basa o nia hasan sorin loos, fo tan hasan sorin karuk ba nia.’ Iha Jesus nia tempu, sociedade hari bazeia ba sentimentu moe no honra. Liman karuk ne’e konsidera baut foer ida, sira basa ema nia hasan loos hi liman kotuk (backhand) ida ne’e la uza hodi ba han ka hodi baku. Ida ne’e maneira hodi insulta ema ida iha publiku. Basa ida ho backhand mak buat ida nebe so deit ba inferior social, hanesan atan ou labarik. Entaun bainhira ema ida insulta o, saida mak o tenki halo? Ema hotu konserteza hein resposta rua: vingansa (pembalasan) ka tauk.

Jesus hateten, ‘Salvasaun no honra iha o nia Aman lalehan nia liaman. Dalaruma ita nia hakarak mak sei ema basa ita, ita mos tenki basa fali ema ida ne’e. Tamba ita la satisfas ho ema ne’e nia hahalok, ou karik ita hanoin ita nia dignidade. Mas Biblia dehan fo tan o nia hasan sorin ba.

La fasil bainhira o iha situasaun ida hanesan ne’e, iha ema ruma nebe karik hatun o iha o nia servisu fatin, o sempre sala iha uma laran, o maluk sira julga o.

O nia instinto (instin) primeiru mak saida – o halo hasoru, o tauk, ka buat rua ne’e hotu? Ho Espiritu Santu nia ajuda, iha possibilidade foun. keta halai hodi subae. Labele kontra hasoru. Hasoru ema seluk ho onestidade no forsa.

Sai kreativu, pasiensia, no ativu. Servisu nakonu ho domin atinji rekonsiliasaun. Ida ne’e mak razaun Biblia temi moris Kristaun hanesan vokasaun aas. ‘(Filipe 3:14).

Entaun loron seluk ema halo o nervozu, ‘hili dalan loos deit!’

Hahan ba klamar: 1 Ped 1–5, Lucas 12: 13–21, Sal 119: 25–32, Pr 17: 11–15