Jeneral Taur Matan Ruak, Primeiru Ministru RDTL, (Foto fontes: google)

Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak iha nia diskursu ba serimonia lansamentu premiu nutrisaun Primeiru Ministru iha salaun konferensia City-8 Hás Laran Dili segunda semana ne’e  hateten, Timor Leste assumi Nivel gráfiku siguransa alimentar no mal nutrisaun iha nivel preokupante iha nivel global, ho persentazen gráfiku  nutrisaun aat 36% husi total populasaun, no assumi nivel gráfiku desnutrisaun 47.1%.

Husi total númeru populasaun.  Ligadu ho situasaun gráfiku seguransa alimentar no mal nutrisaun iha nasaun laran nebe fraku Primeiru Ministru konsidera jerasaun ida ne tenke assumi responsabildiade hodi kaer servisu todan ida.

Tanba atu dezenvolve nasaun presiza kualidade rekursu ema nebe saude diak no matenek. Maibe atu hetan rekursu ema ho kualidade saude diak no matenek tenke iha uluk siguransa rezerva hahan diak no nutrisaun diak.

Tanba ne estabelesementu prémiu nutrisaun Primeiru Ministru nudar polítika ida hodi dudu sidadaun sira iha kada suku atu badinas halo to’os ka natar no kuda aihan hodi konsumi  hahan nutritivu. [AG]