‘Jesus hataan, “Ema nebee komesa ona servisu hodi tuir Hau, maibe hare fali ba kotuk, nia la serve hodi servi Nai Maromak nudar Liurai.” (Lukas 9:62)

Se karik o ema matenek ida, o sei halo buat haat (4) nee:

  1. Konsentrasi ba dalan nebee iha o nia oin. Bainhira o fokus ba espelho espion hodi hare ba kotuk maka o sei la hare saida mak iha o nia oin no o sei soke. Fokus b faktus katak o livre ona husi o nia pasadu, no aprende husi lisaun hirak nebee o liu ona hodi sai nuudar esperiensia ida ba o. Nai Maromak husik o iha nafatin too agora tamba razaun ida; buka ba no entrega o Nia moris ba Nia.

 

  1. Para hodi buka resposta nebee fasil. Visita Biblioteka iha fatin hotu no o sei hetan gaveta sira nebee iha livru ho nia topico nebee iha promesas konaba maneira 10 nebee fasil hodi hetan moris finansial diak, chave Lima laiha problema ba susesu, ou estratezia sanulu resin rua simples atu iha saude diak nafatin, rikusoin, no satisfeitu ba moris. Deskulpa, laos hanesan nee. Moris nee difisil, no iha klean nebaa, ita hatene katak buat hotu nebee ita halao ho fasil sei la dur aba tempu naruk. Maibe, moris realidade nebee difisillaos signifika katak o lao iha dalan nebee sala. Hanesan pregador ida nebee hela iha area rurais ninia liafuan; ‘se karik, dalaruma o la hasoru malu oin-ho-oin ho diabu, maibe dalaruma o hakat dadaun ba diresaun nebee hanesan ho nia.’

 

  1. Nafatin iha o nia dalan-laos ema hotu mak sei tuir o. o belun diak balun sei nunka mais muda, no sira sei la gosta ema balun nebee iha mudansa. O nia desizaun hodi halo mudansa ba o nia aan laos signifika katak sira mos tenke halo buat nebee o halo. Maske nunee, o tenke iha komitmentu hodi buras, habelar liutan o nia konhesementu no o nia esperiensia, no bokan ba leten tan iha o nia moris.

 

  1. Fiar ba o nia kapasidade- no fiar ba Maromak! Bainhira ema ruma dehan ba o katak o sei la iha valor no la konsege halo buat ida, hamnasa ba no la’o ba oin nafatin. So Maromak deit mak hatene o nia potensial tamba dons (karunia) nebee Nia fo ba o. Bainhira o laran metin ba Nia no servisu makaas, Nia sei ajuda o hodi kumpri o nia chamado. Iha analizasaun ikus, fuan nebee haktauk ba Maromak mak armuntu nebee sei la estraga husi se deit no nafatin hamriik metin nafatin iha kritika nia laran. [HG]

Hahan ba Klamar: Juizes 1-3, Lukas 12:49-59, Salmu 119:49-56, Proverbiu 17:18-21