‘Ema hotu nebe tama iha kompetisaun, sira tenki treinu sira nia aan ho disiplina. ‘1 Korintu 9:25

Responsabilidade ezizi ita atu buka osan hodi sustenta ita nia familua. Maibe iha fuan klean neba, seraque o hetan chamadu hodi halo buat diferente ruma? Iha momentu neba mak Jesus fo hatene ba nia discipulus sira hodi husik hela tasi ibun no ba iha tasi klaran liu. iha momentu neba mos sira konsege kaer ikan mesak boot deit.

Iha ne’e iha istoria modernu hodi enkorja ita. Jerry Richardson hasoru desijaun importante iha tinan 1961. Iha tempu neba nia halimar futebol Amerika ba Baltimore Colts, servisu nebe konsidera glamor no seguru. Maibe bainhira ema rezeita nia hakarak nebe atu aumenta salariu, nia senti katak to’o ona tempu atu nia foti risku hodi halo saida mak nia hakarak halo, nia hahu nia negosiu rasik. Nia no nia familia muda ba fali iha Carolina do Sul, iha nebe nia kolega universidade konvida nia hodi hola kios humburger nian.

Richardson foti risku hodi hola nia primeiru  franchise Hardees. Nia muda profisaun husi jogador futebol sai fali negosiante Humburger oras sanulu resin rua nia laran. Nia kose sanan no pel uma laran ho salariu baixu nudar estudante. Maibe kolen no frustradu hanesan nia, nia nunka atu deziste. Nia uza disiplina nebe nia uza hanesan bainhira nia sei joga bola, no fokus atu halo nia restaurante efisiente liu tan. Nia staff sira mos maus los iha sidade neba. No nia folin mos baratu. La to’o tempu kleur nia negosiu nebe buras makas. Ikus nia sai chefe ida ba empreza boot iha Estados Unidos, ho vendas bilhaun 5,3 kada tinan.

Oh, ida tan. Nia mos sai nain ba National Football League no hari franquia Carolina Panthers, nebe nia iha desde tinan 23. [mf]

Hahan Espiritual: Juízes 9: 34–11: 40, Lucas 14: 1–14, Sal 119: 73–80, Pr 20:25, Ec 5: 4–6