Presiden AS Joe Biden Prezidente Joe Biden.

Prezidente Joe Biden fo boas-vindas ba aprovasaun total ba vasina Covid-19 produsaun Pfizer husi Food and Drug Administration (FDA) Estados Unidos. Nia husu sira nebe seidauk vasina para tenki simu vasina refere.

“Sekarik o ida husi ema milhaun barak iha Amerika nebe dehan sei la simu vasina to’o iha aprovasaun total no final husi FDA, no ida ne’e akontese ona, “hateten Biden.

FDA antes ne’e aprova ona vasina tolu- Pfizer, Moderna no Johnson & Johnson hodi uza emerjensia. Pfizer mak primeiru hetan aprovasaun total, nebe Biden bolu nudar “Padraun osan mean.”

Deklara katak variante Delta nebe perigu liu no daet lalais, no hamosu kazu Covid nebe aumenta iha nasaun ne’e, Biden hateten, “labele soe tempu ne’e. ida ne’e tempu hodi vasina.”

Biden mos uza oportunidade ida ne’e hodi ezizi nia funsionariu hotu tenki vasina. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/biden-puji-disetujuinya-vaksin-pfizer-oleh-fda/6013179.html