O la simu, tamba o husu ho motivu sala. “Tiagu 4:3

Bainhira o halo orasaun ba ema nebe o hadomi nia salvasaun, o la presija husu tan, seraque ida ne’e Maromak nia vontade ka lae. Nia vontade klarumente iha Biblia: ‘Ne’e mak diak no halo haksolok ba Maromak, ita nia Salvador, nebe hakarak ema hotu atu hetan salvasaun no hetan konhesimentu ba lialoos.’ (1 Timotio 2:3-4) Maibe, bainhira o halo orasaun ba buat nebe laiha Biblia sagrada, o tenki dehan, ‘ se ida ne’e Ita bo’ot nia vontade.’ Tambasa?

Tamba Biblia dehan, “Bainhira o husu o la simu, tamba o husu ho motivu nebe sala.” Maibe se o nia fuan la moos ba Maromak no lalao tuir Maromak nia vontade, motive hodi husu ne’e so ba o nia interese rasik. João hateten: No ne’e mak ita laran metin ba Nia, ne’e katak Nia hatan ita nia orasaun , se ita husu buat ida ba Nia tuir Nia hakarak. No sei ita hatene katak Nia hatan saida deit mak ita husu ba Nia, entaun ita mos tenki hatene katak ita hetan tiha ona buat hot-hotu nebe ita husu tiha ona ba Nia. (1 João 5:14-15).

Bainhira o halo orasaun ba buat ida nebe o laiha serteza tuir Maromak nia hanoin, o tenki halo orasaun, ‘se ida ne’e O nia vontade.’ Ida ne’e la signifika o fraku iha fé. Maibe hatudu katak o hakruuk ba Maromak no o dehan, ‘Maromak hau hakarak ida ne’e – se ida ne’e tuir O nia planu, ida ne’e diak liu mai hau, no ida ne’e tuir O nia tempu.’

Entaun mai ita orasaun ho fé, no fiar ba Maromak ba rezultadu nebe loos.

Hahan Espiritual: Ezek 1–4, Lucas 18: 1–17, Sal 119: 161–168, Pr 19: 3–8