‘Riku-soin no onra mai husi O, no O mak ukun buat hotu.’ 1 Krónikas 29:12

Hodi halo negosiasaun ho diak, o tenki halo buat tolu ne’e:

  1. Koalia ho Maromak molok o koalia ho ema seluk. Inklui Nai Maromak iha ita nia desijaun hotu. Biblia hateten, ‘Riku-soin no onra mai husi O, no O mak ukun buat hotu. Iha O nia liman iha kbiit no poder; iha O nia liman iha poder hodi halo ema sai boot no fo forsa ba ema hotu.’ (1 Krónikas 29:12) ‘No ba ema hotu nebe Maromak fo ona riku-soin no sasan barak, no fo lisensa atu uza riku-soin ne’e, no ema nebe bele foti ninia liman rohan, no sai haksolok iha ninia servisu – buat ne’e prezenti husi Maromak’ (Eklesiastes 5:19) Se Maromak bele negosiar presu salvasaun ba ita iha kruz, o la hanoin ka katak Maromak mos bele prense kristeriu atu ajuda ita halo negosiasaun ho sucessu iha ita nia negosio?

2. Hanoin tempu naruk. Bainhira ema senti queimadu iha parte negosiasaun ho o, o karik kontinua faan, maibe o sei lakon o nia kliente. Bilionariu Sam Walton hateten nia ladun investe iha empreza por kauza ida ne’e sei akontese iha fulan 18. No nia investe liu iha empreza nebe sei sucessu iha tinan 10 oin mai. Karik ema ida sei la troka o – maibe o sei sempre hanesan ne’e. se o pressiona o nia chefe atu husu aumenta salariu ho ameasa o sei ba, vantajen tempu badak, mais o sei hetan desvantajem iha tempu naruk.

3. Labele obriga. Halai husi vendedor nebe toos, ida ne’e loron ikus ba faan! Geralmente, bainhira fulan ida depois, sira sei halo konkordasaun! Dalabarak sira presija hola liu fali o presija sira nia produtu. O nia opiniaun merese atu sira rona no respeita. O tenki iha certeza iha tempu nebe loos, no atmosfera nebe loos, no ho attitude nebe loos.

Hahan Espiritual: Ezequiel 10–13, Lucas 18: 31–43, Sal 84, Pr 19:11