Prezidente Câmara Comércio Industria Timor Leste Oscar Lima.

Prezidente Câmara Comércio Industria Timor Leste Oscar Lima iha nia servisu fatin kompanhia Monte Veado Tersa semana ne’e ba Radio Voz hateten, hahú husi evolusaun síkulu tempu impasse polítiku durante tinan-tolu to’o iha  periodu pandemia Covid-19 lao to’o oras ne’e atinji emprezarius Timor Oan sira infrenta situasaun komplikadu. No nudar konsekuensia lóziku emprezarius sira obrigatoriamente tenke hakruuk ba regra Estadu emerjensia hodi prevene an husi atake moras virus corona Covid-19, tanba ema ida-idak maka tenke asegura an rasik, no tanba saude iha ema ida-idak nia liman rasik. Oscar Lima enkoraza emprezariu Timor oan sira nafatin iha espiritu emprezarial tenke lakan nafatin durante dinamika tempu pademia lao. Ligadu ho esforsu luta kontra pandemia virus corona Covid-19 Oscar Lima konsidera governu halo ona esforsu máximu kontra Covid-19, maibe presiza kontribuisaun hosi povu Timor oan tomak. Oscar Lima rezeita akuzasaun governu pulítiza Covid-19 tanba guvernu ida iha mundu hakarak polítiza Covid-19 hodi oho nia povu rasik, no laiha ema médiku ida hakarak fo an no aríska an rasik ba mate. [ag]