‘Iha mentalidade no hahalok espirituál ne’ebé mak fresku.’ ~ Éfezu 4:23 AMPC

Ita bele aprende buat barak kona-ba importánsia husi hahalok ka atitude ne’ebé mak di’ak liuhusi haree ba iha Izraél nia oan sira. Kalkula katak besik millaun 1.5 husi Izraél nia oan sira ne’ebé mak sai husi Ejiptu. Na’i Maromak liberta sira husi eskravidaun no gia sira ba iha Rai Prometidu. Viajen ne’e tuir loloos lori de’it kuaze loron 11, maibé ida ne’e lori to’o fali tinan 40. Tamba saida? Tamba sira reklama ka protesta beibeik kona-ba buat hotu-hotu!

Sira reklama kona-ba hahán ne’ebé mak Na’i Maromak fó ba sira iha kada loron. No bainhira buat difísil ruma korta sira-nia dalan, sira prontu ona hodi rende no fila fali ba iha Ejiptu – fila fali ba iha eskravidaun ka moris nu’udar atan nian. Buat ida ne’ebé espantozu mak husi ema na’in millaun 1.5 ne’ebé mak sai husi Ejiptu, só ema na’in-rua de’it husi grupu orijinál nian mak konsege to’o ba iha Rai Prometidu. No ohin loron iha ema kristaun barak ne’ebé mak halai ona husi ‘Ejiptu’ (sira-nia moris ida uluk nian nu’udar atan ba iha pekadu nian), ema fiar-na’in sira ne’ebé mak sempre hateke ba oin ba iha Rai Prometidu, maibé ikusmai sira la’o ba mai iha dezertu laran ba iha sira-nia moris tomak, hasoru problema no isu sira uluk nian ne’ebé mak hanesan nafatin.

Karik ó mak ida husi sira? Karik ó sente hanesan la’o haleu foho ne’ebé mak hanesan ba tempu naruk? (Haree iha Deuteronómiku 2:3.) Karik nune’e, ida ne’e mak ó-nia resposta: ‘Husik ó-nia an husi ó-nia karakter sira uluk nian [husik no soe hela ó-nia an ida uluk nian ne’ebé mak la renovadu] ne’ebé mak karakteriza ó-nia maneira moris uluk nian no sai aat tamba luksúria sira no hakarak sira ne’ebé mak mosu husi iluzaun; no kontinuamente renovadu iha espíritu husi ó-nia hanoin [iha mentalidade no hahalok espirituál nian ne’ebé mak fresku], no tama ba iha ó-nia karakter ida foun (an ne’ebé mak moris fila fali) ne’ebé mak kria tuir Na’i Maromak nia imajen, [hanesan ho Na’i Maromak] iha lia-loos ne’ebé loos no iha santidade.’ (Éfezu 4:22-24 AMPC) Iha liafuan seluk – muda ó-nia hahalok! ~SML

Hahán ba klamar: Génesis 2:7-25 ; 1 Korintu 15:39-55