‘Labele servisu barak demais hodi sai riku.’ ~ Provérbiu 23:4 NKJV

Iha osan ne’ebé mak barak liu bele fó ba ó oportunidade sira ne’ebé mak barak liu hodi halo di’ak iha mundu ne’e. Jesus hateten, ‘Liafuan Evanjellu husi Reinu nian ida ne’e sei haklaken ba to’o iha mundu tomak nu’udar testemuña ida ba nasaun hotu-hotu, no depois ninia fin sei mai.’ (Mateus 24:14 NIV) No hodi hakompleta Komisaun ida ne’e sei presiza osan – osan ne’ebé mak barak. Maibé osan ne’e mesak de’it sei labele halo ó kontente ka sente seguru.     

Liurai Salomaun, ema ida husi ema sira ne’ebé mak riku liu iha mundu ida ne’e, hakerek nune’e: ‘Labele servisu barak demais hodi sai riku; tamba ó-nia matenek rasik de’it, para hodi halo ida ne’e! Karik ó hakarak hodi tau ó-nia atensaun ba buat ne’ebé mak la’e? Tamba rikusoin sira sertamente kria liras ba sira-nia an rasik; sira semo hanesan manu makikit sa’e ba iha Lalehan.’ (Provérbiu 23:4-5 NKJV)

Bainhira ema ida husi ema sira ne’ebé mak riku liu iha mundu ne’e mate, jornalista ida husu ba iha membru família ida husi ema riku refere, ‘Hira mak nia husik hela?’ Membru família ne’e hatán, ‘Buat hotu-hotu ne’ebé mak nia iha!’

La importa ó iha osan ne’ebé mak barak oinsá, osan hira mak ó rai iha banku, osan hira mak ó investe, ka osan hira mak ó rai ba ó-nia an, neineik-neineik ó-nia osan sei husik ó ka ó mak sei husik ó-nia osan. Buat ida ne’e observa tiha ona ho matenek, katak iha idade hitu husi ema ida nia moris. Primeiru, labarik ne’e haree mundu ida ne’e. Segundu, nia hakarak mundu ida ne’e. Terseiru, nia duni tuir ho lalais hodi bele hetan mundu ida ne’e. Kuartu, nia deside hodi satisfás ho maizomenus metade husi ida ne’e. Kintu, nia deside katak nia sei satisfás ho menus husi metade ne’ebé mak nia hetan. Sestu, agora nia satisfás ho plot semitériu nian ho medida um por dois metru (ka satu kali dua meter). Sétimu, nia hetan ida ne’e duni!

Iha buat barak ne’ebé mak ó bele moris maske sein buat hirak ne’e hotu – no rikusoin bo’ot mak ida entre sira hotu. Buat ne’ebé mak ó labele moris sein nia, mak paz ho Na’i Maromak, família ne’ebé mak nakonu ho domin, amizade ne’ebé mak kle’ur ho ó-nia oan sira ba ó-nia moris tomak, no moris ida ne’ebé mak ó moris ho di’ak hodi fó glória ba Na’i Maromak. ~SML

Hahán ba klamar: 1 Samuel 8-10 ; Lukas 23:26-34 ; Salmu 54 ; Provérbiu 21:18-21