Presiden AS Joe Biden menerima suntikan vaksin penguat (booster) untuk melawan COVID-19 di Gedung Putih hari Senin (27/9). Prezidente America, Joe Biden, simu injeksaun  vacina booster kontra COVID-19 iha Casa Branca Segunda-feira (27/9).

Prezidente EUA Joe Biden iha Segunda-feira (27/9) simu injeksaun vasina booster hodi bele kontra Covid-19, loron hira hafoin governu aprova terseira injeksaun vasina Pfizer ba populasaun.

Molok simu injeksaun, Biden fo hatene ba jornalista Casa Branca katak “ Booster ne’e importante, maibe ida nebe importante liu mak ita tenki konvida ema sira atu hakarak vasina “ ho injeksaun primeiru.

Nia hateten 77% husi populasaun adultu EUA pelu menus simu ona dozes ida vasina Covid.

Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) EUA aprova booster ne’e iha semana kotuk ba kategoria tolu sidadaun EUA: sira tenki idade 65 ba leten; servisu iha linha frente hanesan professores, profissionais saúde no servisu sira seluk nebe iha risku atu kona Covid-19; no sira nebe iha idade 50-64 ho moras seluk tan.

Injeksaun booster ne’e disponivel ba sira nebe simu ona vasina Pfizer-BioNTech pelu menus fulan neen liu. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/biden-terima-suntikan-penguat-vaksin-covid-19-/6247764.html