Milisi Taliban mengamankan Masjid Eidgah pasca ledakan di Kabul, Afghanistan, Minggu (3/10). Milisia Talibaun assegura Masjid Eidgah hafoin explozaun iha Kabul, Afganistaun, Domingo (3/10).

Explozaun bomba iha masjid principal iha Kabul, iha loron Domingo (3/10) lokraik hamate no hakanek sidadaun sivil Afganistaun, dehan porta-voz Talibaun Zabihullah Mujahid.

Explozaun ne’e hanesan primeiru ataka iha kapital neba, desde fulan ikus Agostu nian, bainhira ema nebe halo bomba suicida ISIS-provinsia hamate kuaze ema 200, inklui soldadu Amerika 13, besik iha aerportu Kabul.

Seidauk iha parte ida nebe mak assumi responsabilidade kona ba ataka refere iha loron Domingo iha masjid Eid Gah iha sentru sidade nian.

Porta-voz Talibaun nebe iha Qatar Suhail Shaheen hateten Mujahid “seguru”  hela hamutuk ho nia maluk sira seluk, tamba explozaun ne’e akontese dook husi fatin nebe sira hela.

Afiliasaun ISIS Afganistaun mos konhesidu nudar ISIS-K, reklama kona ba ataka iha provinsia Nangarhar no provinsia Kunar (rua ne’e iha Afganistaun leste) semana kotuk nebe hamate sidadaun atus barak no kombatentes Talibaun. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/ledakan-bom-bunuh-diri-hantam-pintu-masuk-masjid-di-kabul-/6255578.html