Sebuah kapal LSM Jerman memberikan pelampung kepada para migran di atas perahu kayu di lepas pantai Libya 1 Agustus 2021 lalu (foto: ilustrasi). Ro bo’ot ida ONG Alemanha entrega jaket salva-vida ba migrantes, Agostu de 2021 (foto: ilustrasaun).

Ro Italia nian ida iha Sábadu (2/10) salva migrante nain 65, inklui feto no labarik sira nebe halai sai husi Libya ba Europa ho ro kik ai nebe klot.

Ro migrante ne’e laloran lori hafoin nia máquina mate no hare husi Seabird, aviaun monitoramentu nebe semo iha rejiaun sentral tasi klaran. sira nebe iha ro ki’ik laran ne’e la uza jaket salva-vida no ikus mai salva husi ro fornesedor  Asso Ventinove besik iha campo petróleo Bouri pedidu husi Seabird. Jornalista Associated Press ida nebe ba hamutuk ho Seabird mos sai sasin ba ajuda refere.

Tinan ida ne’e kuaze ema rihun 44.000 mak to’o ona iha tasi ibun Europa, liu husi tasi klaran husi Tunisia no Libya, dalaruma contrabandista sira tau sira iha ro kiik nebe la serve atu halai. Metade husi sira mak to’o iha Lampedusa, ilha Italia nian nebe besik liu fali iha Afrika do Norte duque ba Italia. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/kapal-italia-selamatkan-65-orang-dari-perahu-migran/6255603.html