Katak hau halai la saugati no servisu  ho hau nia kolen la saugati’. Filipi 2:16

Ita presija husik satisfasaun ba tempu badak nian (prezente) hodi kompleta ba iha tempu naruk. Paulo sublinha nia misnisteriu liu husi versu ida nee: ‘Katak hau halai la saugati no servisu  ho hau nia kolen la saugati.’ Laiha buat ida importante liu iha ita nia moris alem de desijaun nebee ita foti.

Biblia hatete, ‘Lot harii nia tenda besik Sodoma’ (Genesis 13:12) no nia moris prosperu. Maibe no fim saida mak akontese fatin nee nakonu ho ahi suar. Tuir mai lee iha: ‘Bainhira Lot husik tiha Aabrao, Nai dehan ba Aabrao, “Foti o nia matan, no haree husi o nia fatin nee ba parte norte, Parte sul, parte lorosae no parte loromonu. Tanba Hau sei foo rai hotu nebee o haree nee ba o no o nia bei-oan too tinan ba tinan.” (Genesis 13:14-15)  Lot hili dalan nebee la loos. Aabrao hili dalan nebee los no nia manan. Wainhira ita hasoru situasaun nebee halo ita atu hili, hatoman husu ita nia aan, ‘ Oinsa mak desizaun ida nee afeta ba hau nia karakter, hau nia sentimentu  respeitu, no hau nia konfiansa wainhira hakbesik aan ba Maromak liu husi orasaun? Oinsa mak ida bele afeta hau nia influensia no respeita ba ema seluk? Oinsa ida nee bele fo impaktu ba hau nia familia no ba sira nebee mak lao tuir hau nia ain fatin?

Biblia foo resposta mai ita: ‘Entaun, oinsa ho ita agora? Ita hanesan ema nebee halai taru. Ita nia bei-ala sira barak teb-tebes sai ona sasin kona ba fiar, I agora sira haleu hela ita hodi asisti. Tanba nee mai ita soe tiha buat todan saida deit mak halo ita halai la bele, liu-liu ita nia sala nebee kesi metin ita. Mai ita hakaas aan halai nafatin too rohan tuir dalan nebee Maromak hatudu ona ba ita. Ita tenki hateke deit ba Jesus, tanba ita nia fiar sai metin too rohan. Bainhira Jesus terus iha krus, Nia aguenta ho pasiensia I la interese katak mate iha kruz nee moe boot ida, tanba Nia hatene katak, Maromak sei halo Nia laran haksolok. I sai nunee duni. Agora Jesus tuur hela iha Nai Maromak nia sorin loos.’ (Ebreu 12:1-2). SFL

Hahan Ba Klamar : 1 Sam 27-31, Lukas 24:45-53, Salmu 63, Proverbiu 22: 17-23