‘Halo imi nia servisu ho laran, hanesan imi servisu ba Nai Maromak laos ba ema’. Kolose 3:23

Ita sei hatene katak ita nia servisu nee mak ‘xamada’ ida ba ita, waihira ita halo buat nebee ita gosta , no hadomi buat nebee ita halo. Andrew Carnegie nudar ema filantrofis no industrialista ida hatete: ‘Media husi ema pursentu 25 mak tau sira nia energia no abilidade ba iha sira nia servisu. Mundu foti ninia xapeu ba sira nebee mak tau pursentu 50, no hamriik iha ema sira nebee menus husi pursentu 100 nia ulun leten.

Thomas Edison gosta los servisu. Iha nia karta nebee nia estabelese Parke Melno, fabrika primeiru iha rai nee nebee mak lahalo buat ida maibe halo deit invensaun. Ida nee laboratoriu peskiza privadu dahuluk nebee mak gere husi kompania barak. Iha Parke Melto senhor Edison promote atu hasai ‘invensaun kiik kada loron sanolu, no buat boot kada fulan neen ou liu.’ Iha pontu ida nia halo servisu dala 47 dala-ida. Inventor sira seluk bele sai riku, maibe laiha inventor ida mak entusiasmu no sai susesu.

Ita fiar katak buat nebee mak ita halo sai diferensa ida, ita iha sentimentu nebee diferente mos ba iha buat nebee mak ita halo. Wainhira ita fiar katak servisu nebee mak ita halo iha valor iha Nai Maromak nia matan, ita sei la sai vulneravel ba kritiku ou depende deit ba lider dansa sira. Paulo hatete, ‘Nai Jesus mak tau servisu nee iha hau nia kabaas, atu hau ba foo sai Nai Maromak nia Liafuan Diak konaba Nia laran diak ho Nia domin mai ita. Se karik hau la tuir Nia hakarak, I la halo remata Nia servisu nee, hau senti hau nia moris nee la iha folin ida.’ (Atus 20:24)

Orasaun ikus husi Nai Jesus mak, ‘Hau foti aas Amani ha mundu nee, liu husi hatudu ona Aman nia naroman-nabilan. Hau halo remata ona servisu nebee Aman foo mai hau.’ (Joao 17:4) Karik ita seriu hodi halo kontenti Nai Maromak, halo ida nee hanesan mos ita nia orasaun.

Hahan Ba Klamar : Habakuk 1-3, Joao 5:1-15, Salmu 15, Proverbiu 24:7