Singapura memperpanjang pembatasan sosial terkait Covid-19 menyusul lonjakan infeksi virus corona baru.Singapura kontinua estende EE ba fulan ida, (Foto: REUTERS/EDGAR SU)

Jakarta, CNN Indonesia – Singapura estende restrisaun social ligadu ho Covid-19 durante fuulan 1 ba oin hodi kontrola infeksaun virus corona iha loron hirak liu ba. Agora daudaun, Singapura sei implementa estadu emerjensia nebe hanaran faze estabilizasaun nebe implementa ona desde 27 Setembru liu ba no sei termina iha 24 Outubru mai.
Iha Kinta-feira (21/10/21), Ministerio da Saúde Singapura defini faze estabiliasaun sei estende to’o 21 Novembru mai.

Singapura nia versaun EE inklui regras bandu halibur ema barak, han iha liur, no limita abertura fatin publika hodi desacelerar (memperlambat) transmisaun Covid-19.

Maibe, infeksaun diaria Covid-19 kontinua sae atinji 3.994 kazu iha Tersa (19/10).

Na verdade, 80% liu populasaun milhaun 5,45 mak hetan ona vasinasaun Pfizer no Moderna.

“Kuaze 90% fatin izolamentu iha ami nia ospital nakonu hotu. Ami nia fatin ICU mos nakonu, “hateten Lawrence Wong, chefe da força-tarefa Covid-19 de Cingapura, em entrevista coletiva. [mf]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211022085825-106-710796/lonjakan-covid-baru-singapura-perpanjang-ppkm-1-bulan