‘Iha servisu badinas hotu o hetan rezultadu diak, maibee se o koalia deit ho ibun tutun o sai kiak’. Proverbiu 14:23

Loron ida avo mane ida konta ba nia beioan istoria konaba oinsa nia baa Amerika no hela iha nebaa. Nia konta konaba komboiu no ro nebee lori nia husi uma baa iha parte Leste Europa nian. Nia konta konba prosesu hotu ho imigrante sira seluk iha ilha Ellis, no oinsa nia baa kafetaria iha Lower Manhattan hodi hetan buat balun hodi han. Nia tuur iha meza mamuk ida hodi hein ho kleur ema ruma atu mai foti ninia hameno (hahan), maibe laiha ema ida mak mai.

Ikusmai iha senhora ida mak lori bandeza nebee nakonu ho hahan barak mai tuur iha nia oin no esplika ba nia oinsa kafetaria nee nia servisu. ‘Ita hahuu husi ikus,’ senhora nee hatete, hatudu ba iha bandeza nebee nakonu ho hahan. ‘Depois ita tuir lina hahan nian no hili tuir saida mak ita hakarak. Iha parte seluk sira sei foo hatene ba ita osan hira mak ita presija atu selu.’

Avo mane nee halo reflesaun iha minutu balun no hatete, ‘ Hau hatene ona konaba maneira servisu iha America. Iha nee moris hanesan kafetaria. Ita bele hetan saida deit mak ita hakarak—mezmu moris susesu los—se ita prontu selu presu. Maibe ita sei labele hetan saida mak ita hakarak se ita hein ema seluk atu lori ida nee mai ita. Ita tenki hadeer no hamriik rasik.’ Iha diferensa entre agora ita iha nebee no ita hakarak iha nebee bele halo rezumu badak ba iha liafuan rua—servisu makaas!

Ita husu, ‘Serake Nai Maromak hakarak hau susesu?’ Sim, maibe Nia sei la foo direitamente ba ita. Nia promete atu ‘foo bensaun ba imi nia liman nia servisu hotu.’ (Deuteronomiu 28:12) Sura oras, esforsu nebee nunka hotu, no melloramentu neebe diak sei halo diferensa entre ambisaun no susesu.

Hahan Ba Klamar: Deuteronomiu 18:9-18, Daniel 2, Isaias 47:5-15, Atus 16:16-34