Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak

Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak liu husi nia diskursu husi transmisaun direta kanal Radio Televizaun Timor Leste iha serimonia funeral Bispo Dom Basílio do Nacimento iha Igreja Catedral Baucau Kinta semana ne’e hateten, Dom Basílio do Nacimento hatudu duni hahalok no komportamentu jenerozu iha tempu difisil abnegasaun sakrifisiu no chofrementu povu tomak, sai hanesan forte defensor ba direitu moris no moris diak no sai defensor ba liberdade Timor-oan sira nian liu-liu sira nebe laiha lian iha períodu luta ba libertasaun nasional.

Dom Basílio do Nacimentu reprezenta no simboliza espíritu no vontade povu Timor-oan sira nian hodi luta hasoru buat nebe lalós. Dom Basílio ho aten barane infrenta dezafius no difikuldades hodi buka diálogu no entendementu no buka solusaun ba konflitu sira iha perigu laran la tauk konsekuensias sira nebe ariska nia vida rasik. Perkursu eróika sira husi Dom do Basílio do Nacimento  maka sai motivu no razaun ba Estadu RDTL no povu Timor-oan hotu atu hatudu gratidaun no rekuinesementu hodi valoriza fazes oioin husi vida eróika Bom Basílio do Nasimento hanesan pastor Igreja, lider relijisozu, membru rejistensia no símbulu  nasional ba liberdade povu Timor-oan nian. [ag]