Ami halo ona ami-nia knaar. ” Lucas 17: 10

Se ita iha hanoin ruma atu fó-hanoin ba ema kona-ba buat di’ak hotu ne’ebé ita halo no sakrifísiu sira ne’ebé ita halo, lee saida mak Jesus hatete: kuandu ita halo buat hotu ne’ebé ita haruka ita atu halo, hatete… “ami halo ona buat ne’ebé ami-nia knaar mak atu halo.” Ita hotu merese duni atu simu hahi’i tanba buat di’ak ne’ebé ita halo, no ita kontente atu hafolin buat ne’ebé ita halo. Maibé dala barak ami la hetan, entaun ami husik hela ho opsaun tolu:

(1) ita bele monu ba ita-nia an rasik no ba muramura kona-ba oinsá mundu la trata ita di’ak ka la fó buat ne’ebé loos ba ita.

(2) ita bele rai ODI, la’o bá-mai ho xikote iha ita-nia kabaas, no ida-ne’e book ita atu hanoin tanbasa mak ema lakohi atu hela hale’u ita.

(3) ita bele halo tuir Jesus nia hanorin no dehan: ha’u halo de’it buat ne’ebé Maromak hakarak ha’u atu halo. No tanba nia hatene katak nia kontente ho ha’u, nia sei fó kolen ne’ebé natoon. Sekarik ita boot sira koko atu halai ba ema seluk nia kombustivel nia laran-manas no hahi’i, bainhira la to’o mai ita sei la iha ksolok. No ida-ne’e la di’ak tanba “Na’i nia ksolok ne’ebé mai, husi hatene katak ita la’o ho oin-midar hodi simu ita” mak ita-nia forsa. (Neemias 8: 10)

Dalan ne’ebé moris hanesan ne’e sei halo ó sai toos-nain no hetan susesu. No bainhira ida-ne’e akontese, imi sei hetan favoritu iha uma no iha servisu ne’e, no hamutuk ho belun barak liu duke imi hatene saida mak atu halo. Liutan ne’e, kuandu ita hamriik iha na’i nia oin, ita mós bele hetan kolen ne’ebé loos no rona liafuan tuirmai ne’e: atan ne’ebé laran-metin no di’ak halo buat ne’ebé di’ak. (Mateus 25: 23)

Aihan ba Klamar: 1 Krónikas 7: 20 – 9: 44, João 8: 31 – 41, Salmu 30, Prov 25: 13 – 17.