‘Tamba ne’e hakruk imi nia an ba Maromak. Kontra diabu, no diabu sei halai husi imi. ‘Tiago 4:7 KJV

Ita hare ona ema nebe halao treinamentu rezistensia? Uza sira nia todan rasik ou ekipamentu ruma atu dudu sira sai forsa liu tan. hanesan ne’e atu hare versikulu ‘kontra diabu’. Diabu sai atu halo buat tolu: ‘Oho, naok, no sobu, hare iha (João 10:10). Sobu saida? Buat hotu nebe Maromak fo ba o! no nia la halimar ho justu. Uza armas oioin atu ataka ita nia hanoin, ita nia saúde, ita nia kazamentu, ita nia oan sira, ita nia finanseiru, no ita nia karakter. No se karik ita fraku espiritual, nia sei sobu ita nia moris! Diabu estuda hela ita nia hahalok. Nia hatene ita nia parte fraku, no nia sei dudu ita ba iha raik kuak, wainhira iha oportunidade. Entaun saida mak ita tenki halo? Dudu fali nia mos – no dudu nafatin! Uza ita nia armas espiritual nebe Maromak fo ba ita – orasaun, louvores, Nia liafuan, no komunhaun ho Maromak. Tempu to’o ona atu muda inimigu nia kondisaun no hahu uza ida ne’e sai hanesan gym spiritual ita nian!

AMPlified Bible koalia kona ba “Espada nebe Espiritu uza, mak Maromak nia liafuan. “(Efésios 6:17 AMPC) bainhira ita nakonu ho Maromak nia Espiritu, nia sei luta iha ita nia laran, liu husi ita, no ba ita.
Bainhira ida ne’e akontese, diabu atinji fatin nebe nia hatene nia labele halakon ita. Entaun saida mak nia halo? Nia ataka ita iha fatin diferensa! Maibe Maromak fo ita korajem atu halakon diabu. “Maromak damen nian sei harahun diabu iha o nia ain okos. “(Roma 16:20 NIV).

Aihan Espiritual: 1 Crônicas 23: 21–26: 19, João 10: 1–10, Sal 99, Pr 26: 1–6