‘Nia inan bolu nia naran Jabez.’ 1 Crônicas 4: 9 NKJV

Naran Jabez signifika ‘moras no problema’. Ita konsege imajina ga lae, ita lao hela ba sala (fatin) ida depois ita rona ema dehan, hare problema dor ne’e mai ona,’ ou ema ida descreve ita nudar ‘moras’? no liu tan ida ne’e, nia inan foti signifikativu ida ne’e tamba nia hahoris labarik ida ne’e ho kondisaun moras.’ (1 Crônicas 4: 9 NVI)

Maibe Jabez rezeita atu husik naran ne’e define nia aan. Nia hare fila fali ba nia passadu no rona nia kritika, nia fila fali ba Maromak no orasaun: “Oh, Maromak espera O abensoa hau no halo luan hau nia fronteira, no O nia liman hamutuk ho hau, husi perigu, atu ida ne’e la hakanek hau!” no Maromak hatan dunik saida mak nia husu. ‘(1 Crônicas 4:10 NASB)

Marka/stiker husi botil nia liur fo hatene saida mak iha botil ne’e nia laran. No bainhira ema seluk tau marka ba ita, sira sempre halo ita nia mundu sai kiik liu. No bainhira ita simu marka ida ne’e, ita komesa fiar katak ita nia aan mak ida ne’e dunik ona, no ita sei la liu tan ida ne’e. lae, so Maromak mak bele fo hatene se mak o lolos. Nia Maromak mak sosa kotu o. Nia mak bolu o. Nia kompleta o. Nia kapacita o, no Nia rekompensa o.

Jadi bainhira ema seluk koko atu limita ita no fo marka ba ita, Maromak tama no dehan, ‘Labele tauk, tamba Hau sosa kotu ona o; Hau bolu o ho nia naran; o Hau nian.’ (Isaías 43: 1 NKJV) Verdade mak Maromak hadomi ita no simu ita, no nia aprovasaun importante liu duke ema seluk nia desaprovasaun!

Aihan Espiritual: 2 Crônicas 1–4, João 10: 22–42, Sal 83: 1–8, Pr 26: 13–16