Tempu ne’ebé loos, nia sei fó onra ba ita. Salmo 37: 34 tlb

Iha toos-nain, iha tempu atu kuda fini, tempu atu kuda, no tempu atu koá. Same in god’s Kingdom. Misionáriu ida konta kona-ba rona-nain grupu ida-ne’ebé ko’alia kona-ba sira-nia esperiénsia ne’ebé durante ne’e sira hahú hala’o sira-nia prosesu ho lalais.

vizaun moris nian. Foufoun, sira ida-idak simu vizaun liuhusi espíritu Santu, no ida-ne’e ajuda sira atu hatene katak ida-ne’e mai husi Maromak.

Ida ne’e mak faze ida-ne’ebé dala barak halo mehi tanba ita lakohi halo preparasaun. Kuandu Maromak fó vizaun ba imi, imi tenke halo buat ruma ka buat sira-ne’e sei la sai buat ida-ne’ebé liu fali eskrim ne’ebé liu daudaun.

rai-fuik no funu. Sala boot ida-ne’ebé ita halo mak fiar katak se buat ruma mai husi Maromak, ita sei la presiza luta. That is myth! Ita-boot sira kuaze bele garante katak sei presiza luta barak. Faze ida-ne’e hatudu katak ita laran-metin duni, no laiha subtituisaun.

realizasaun vizaun. To’o ikus, ita presiza prepara didi’ak no laran-metin ba Maromak.

hahú foun no vizaun. Ulun-nain sira-ne’e hotu ko’alia dala ida tan kona-ba vizaun ne’ebé Fresku husi espíritu Santu. Tan ne’e, sira konklui katak sira-nia moris hanesan siklu kontinuasaun husi vizaun ne’ebé Maromak fó ba sira, no nu’udar Maromak tau fiar liutan ba sira, ida-ne’e sei ajuda sira atu prepara no aumenta maka’as liutan funu nian. Agora imi komprende ona kona-ba situasaun ne’ebé imi haree daudaun!

Aihan Espiritual: 2 cronicas (tawarikh) 35-36, Joao 13: 18 – 30, sal 114, PR 27: 20 – 22.