‘Ha’u sei hanorin ó.’ Salmo 32: 8

Tanbasa mak ita sei iha-ne’e? Kuandu Jesus salva imi, tanbasa mak nia la lori de’it imi ba lalehan atu hamutuk ho nia? Tanba nia lakohi de’it atu ba to’o imi-nia fatin ikus; nia hakarak halo serbisu ida ba imi no liuhusi imi to’o fatin ne’e. To’o ona iha Maromak nia hakarak ba ita-nia moris, ita hetan pasiénsia. Ami hakarak to’o iha ne’ebá! Maibé, kuandu Maromak bolu ita no kuandu ita kumpre ona ninia hakarak ba ita-nia moris, ida-ne’e sei lori rezultadu di’ak. No to’o ami simu katak, ami seidauk prontu atu ba ne’ebé de’it!

Ita presiza komprende katak viajen ne’e nu’udar prosesu importante ida. Ba Maromak buat ne’ebé imi halo atu imi bele ba fatin ne’ebé imi la’o ba. No hodi halo tuir nia iha tempu ne’ebé ita la hatene, hasoru susar, no hasoru susar oioin mak parte importante husi ita-nia preparasaun. Maromak uza dalan ne’ebé ita bele hanorin ita-nia fiar, hasees an husi ita-nia hahalok, no ajuda ita atu tahan hasoru susar sira-ne’e iha futuru. Tuir loloos, se ita iha ona prosesu atu buka Maromak nia hakarak agora, ita sei hola parte ona iha ita-nia moris.

Maromak hatete: ha’u sei hanorin no hanorin imi kona-ba dalan ne’ebé imi tenke ba. Keta hanoin hanesan ne’e tanba imi la hatene buat hotu ne’ebé imi gosta, maibé imi la la’o ba oin. Buat ruma oras ne’e la’o hela. Ita-nia fiar sai metin liutan no ita-nia pasiénsia sai metin liutan. tan ne’e, ita-nia dúvida sira hasoru no manán, no ita-nia relasaun ho Maromak sai metin liutan. Nia sempre prepara ita ba buat ne’ebé nia planu ona ba ita. Sin, luta ne’e la konfortável – maibé ida-ne’e parte nesesáriu ida husi prosesu ne’e.

Aihan Espiritual: Joshue 1 – 4, Joao 14: 1 – 14, Sal 118: 10 – 18, Prov 28: 1 – 4.