‘Vizaun ne’e sei sai loos ba tempu ne’ebé deside tiha ona; maibé nia sei ko’alia no nia sei la bosok. Maski nia halerik, hein ba; tanba nia sei mai duni.’ Habacuc 2: 3 nkjv

Evangelista Daniel colenda hakerek: se ita la komprende katak iha tempu no tempu, iha mós tempu no tempu atu kumpre Maromak nia hakarak, ita bele sente estrese.

Hanoin-hetan lee loron balu liubá kona-ba grupu misionáriu sira ne’ebé iha esperiénsia barak no hetan Maromak ne’ebé lori sira ba prosesu sikliku ne’ebé hanesan. Salomao hakerek ba buat hotu iha tempu ne’ebé loos, tempu ba buat ida-idak ne’ebé iha lalehan nia okos (Eclesiastes 3: 1) liña okos: tempu mak importante liu!

Bainhira oho ema iha decca nia rejistu fó-hatene ba ema baku sira, grupu ho tarjetu sira la’o hela de’it, sira asina ho emi – no sira seluk mak istória! Keta hanoin demais kona-ba lisaun ne’e. Ami ida-idak hetan knaar atu tau Matan ba Maromak nia serbisu iha rai. No ne’e mak loos se ó mak juis ka ema ne’ebé moos. Ita hetan ona kastigu-mate no iha responsabilidade atu tau Matan ba moris ne’e, investe, aumenta moris, no entrega moris ne’e ba Maromak. Nia dehan de’it, ha’u ta’uk atu halo buat ne’ebé sala, ka ha’u sente laran-susar kona-ba ema kritika ha’u, ka ha’u la hanoin katak ha’u di’ak to’o ona, la bele serbisu.

Hanesan Ralf Waldo emerson hatete, razaun sira-ne’e sempre troka progresu. Maromak sei simu imi-nia susar no imi-nia sala, maibé nia sei la simu imi-nia razaun tanba nia la koko imi. Tan ne’e, halo orasaun, simu responsabilidade, no la’o ba oin ho fiar. Maski dala barak ó la’o ba oin atu hetan susesu, maibé se ó kontinua koko no tau fiar ba Maromak, ikusmai ó sei hetan susesu.

Aihan Espiritual: Genesis 14: 18, Sal 110, Ebreu 5: 5 – 11.