Dili – Conselho Imprensa realiza Dili Dialogue Forum 2021 iha salao  Delta Nova Dili iha loron Kinta 02 Desembro 2021. Dili Dialogue Forum 2021 ho Thema Media Konvensional iha Era Dijitalizasaun nebe marka presenca husi Eis Presidente RDTL José Ramos Horta nu’udar orador primeiro iha Forum ida ne’e.

Sai partisipante orador iha seminar ba Dialogue  Forum 2021 mós husi nain ulun CI Indonesia nian no Thailandia ho tipu Virtual.

Conselho Imprensa realiza Dili Dialogue Forum 2021  durante loron rua nia laran nebe hahú loron Kinta 02 – 03 Desembro 2021. Partisipa iha soromutu nee mai husi media nain sira no estudante husi universidade oin-oin iha  Dili laran (rio/rv).