‘Bainhira sira rona ida-ne’e, Satanás mai no hasai kedas liafuan ne’ebé kuda ona iha laran.’ Marcus 4:15 NIV

Iha ema ne’ebé kari fini, Jesus hatete:‘ Ema balu hanesan fini iha dalan ninin, fatin ne’ebé ema kuda Liafuan. Bainhira sira rona kona-ba ne’e, Satanás mai kedas no hasai tiha Liafuan ne’ebé kuda ona iha laran.’ Nota oinsá imi bele tur iha uma no haree oras rua, filme ne’ebé furak la sente kolen no baruk, maski nune’e, bainhira kultu balun iha minutu 30 liu ona, imi hare hela deit reloji no imi la pasiénsia hein atu sai hosi igreja? No se ema ruma husu imi iha loron tuirmai kona-ba buat ne’ebé haklaken, dala barak imi la bele fó-hatene ba sira. Jesus hatete: ‘Satanás mai no hasai tiha Liafuan ne’e.’ Entaun, oinsá mak imi bele tahan ida-ne’e?

(1) Hakerek liafuan sira-ne’e (haree Éxodo 17:14). Bainhira ita hakerek saida mak ita lee no rona, ita sei mantein nafatin, sei hetan impaktu barak liu tan, no hetan barak liu tan husi ida ne’e.

(2) Halo orasaun ba buat ne’ebé ita rona. Se ita la halo orasaun kona-ba Liafuan ne’ebé ita rona, ita sei fila fali ba uma husi igreja maibé la muda. Ema santu barak ne’ebé lee Bíblia iha sira-nia hák’neak. Imi tenke koko atu halo ida-ne’e!

(3) Diskute kona-ba ne’e hamutuk ho ema seluk. Maromak nia liafuan mak hanesan fini ne’ebé aumenta no sai barak liután bainhira bee ko’alia ho ema seluk ne’ebé fiar ida

. Bíblia dehan: ‘Ema sira ne’ebé hamta’uk Na’i ko’alia ba malu, no Na’i rona no rona.’ (Malaquias 3:16 NIV)

(4) Prátika ne’e loroloron. João fó-hatene mai ami: ‘Liafuan ne’e halo ema sai isin.’ (João 1:14 KJV) Dalan ne’ebé di’ak liu atu mantein Maromak nia Liafuan mak atu prátika ninia prinsípiu sira, ka ‘halo kompleto’!

Aihan Espiritual: Col 1–2, João 17:1–12Ps 147:12–20Pr 29:6–10