‘Espíritu Jesus nian la husik sira atu bá ne’ebá.’  Apóstolu 16:7 NLT

Ita hotu hetan ona prezente no meta individuál iha moris, no Maromak mak fó prezente ba ema na’in-rua ne’e. Jesus hatete: ‘Buat ne’ebé moris mai husi isin mak isin, no espíritu ne’ebé moris mai husi espíritu.’ (João 3:6 NJV) Wainhira imi hakarak katak ‘moris mai husi isin’, imi lalika hein katak Maromak sei kumpre ida-ne’e.

Bele admira no aprende husi sira ne’ebé hetan benefísiu, susesu, bainhira ita la koko atu duplika sira. Bele kopia tu’ir sira-nia karakter ne’ebé iha kualidade di’ak no buka sira-nia opiniaun sira ne’ebé hodi imi la’o ba Maromak, Arkiteka ba ita-nia moris ida-idak, no husu Nia atu hatudu sai ninia liafuan midar ba imi kona-ba imi-nia moris. Maski David hakarak atu harii templu, Maromak dehan ba ninia oan-mane Salomão: Nia mak sei harii templu ne’e. David nia servisu mak atu aranja osan no material ba projetu ne’e. Se karik ita-boot ema ne’ebé ‘bele-halo-mosu’, entaun hanoin hanesan ne’e sei kontra Ita-boot nia ai-han. Entaun lee ida-ne’e no hanoin kona-ba ne’e: ‘Ema ne’ebé Espíritu Santu bandu sira atu haklaken Maromak nia liafuan iha Ázia. Kuandu sira to’o ba Mísia, sira koko atu la’o ba Bitínia, maibé Espíritu la husik sira. Entaun sira la’o liu Mísia, no tun ba Tróade. No vizaun ida mosu ba Paulo iha kalan. Mane ida husi Masedónia hamriik hodi husu ajuda ba nia, hodi dehan: “Mai iha Masedónia no ajuda ami.” Bainhira haree tiha vizaun ne’e, ami buka kedas atu bá Masedónia, hodi konklui katak Na’i bolu ona ami atu haklaken kona-ba Gospel ba sira. ’(Apóstolu 16:6–10 NJV)

Tan ne’e, husik Maromak sei tau ó-nia objetivu sira no ó sei la’o ba diresaun ne’ebé loos.

Aihan Espiritual: Ecl 11:7–12:1Ps 39:4–132 Tim 4:6–8