‘Ha’u sei haraik bensaun ba imi; Ha’u sei halo imi-nia naran sai boot, no imi sei sai bensaun.’ Génesis 12:2 NIV

Maromak promete atu haraik bensaun ba Abrão no halo ninia naran sai ‘boot’ tanba razaun ida de’it, atu nune’e nia bele sai bensaun ba ema seluk. Jesus hanorin ninia dixípulu sira atu fahe bensaun no fó uluk bensaun ba sira ne’ebé presiza. Tan ne’e mak dala barak nia envolve sira iha prosesu milagre sira; Nia fó treinamentu ba sira. Hodi fó ai-han ba dixípulu na’in-5,000, milagre ne’e aumenta tanba paun no ikan husik hela dixípulu sira. Jesus mak hun, sira mak ema ne’ebé fahe paun no ikan (haree Mateus 14:13–21).

No Maromak bolu imi atu sai nu’udar ema ne’ebé fahe mos. Dalaruma ita la rekoñese ita nia bensa tanba ne’e iha hela forma fini, entaun ita konklui katak ita la iha buat ruma ne’ebé akontese. Laos hansa ne’e. Jesus dehan: ‘Ne’e mak buat ne’ebé hanesan Maromak nia Ukun de’it. Ema ida kari fini iha rai. Kalan no loron, maski nia toba dukur ka hader, fini ne’e moris no sai boot, maski nia la hatene oinsá. Rai tomak sei sai nakonu iha trigu-kain primeiru, tuirmai ulun, no du’ut-kain tomak sai nakonu iha ulun. Bainhira trigu tasak ona, nia tau kedas sabit iha ai ne’e, tanba tempu ko’a nian to’o ona.’ (Mark 4:26–29 NIV)

Anota liafuan sira ne’e: ‘Fini ne’e moris no sai boot, maski nia la hatene oinsá. ’Duké hatete:‘ Oinsá mak Maromak bele uza ha’u?’ Sai konxiente no alerta ba nesesidade povu nian. Imi iha buat ruma ne’ebé Maromak bele uza, no kuandu Maromak haraik bensaun ba imi, imi sei hakfodak ho imi-nia kbiit. Milagre paun no ikan komesa bainhira ema ida dehan: ‘Ema sira-ne’e presiza fó han sira.’ Tan ne’e, kuandu ninia dixípulu sira hatene Jesus bele uza buat ne’ebé sira iha, maski buat sira-ne’e la to’o.

Aihan Espiritual: Zac 9–11, João 21:1–14, Ps 12, Pr 31:1–5